തിരുവോണം ബുംപേർ (BR-51) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 23/09/2016
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 8 കോടി രൂപ
TC788368(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ
TA788368 TB788368 TD788368 TE788368 TG788368 TH788368 TJ788368
രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ
TA641410(പാലക്കാട്‌) TB995120(തൃശൂര്‍ ) TC102960(പാലക്കാട്‌) TD653553(കോഴിക്കോട്) TE805900(തൃശൂര്‍ ) TG739830(കണ്ണൂര്‍ ) TH160835(കണ്ണൂര്‍ ) TJ340173(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
TA301614(കോഴിക്കോട്) TA631316(തൃശൂര്‍ ) TB114230(കോട്ടയം ) TB693585(തിരുവനന്തപുരം ) TC545621(തൃശൂര്‍ ) TC549222(തൃശൂര്‍ ) TD233561(കൊല്ലം ) TD901724(പാലക്കാട്‌) TE457010(ഇടുക്കി ) TE545251(തൃശൂര്‍ ) TG377585(കൊല്ലം ) TG619623(എറണാകുളം ) TH540273(എറണാകുളം ) TH658089(വയനാട്) TJ503241(കൊല്ലം ) TJ776299(ആലപ്പുഴ )
നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ
TA351838(പാലക്കാട്‌) TA742371(കണ്ണൂര്‍ ) TB240528(ആലപ്പുഴ ) TB265614(തിരുവനന്തപുരം ) TC526350(തൃശൂര്‍ ) TC641620(പാലക്കാട്‌) TD457873(ഇടുക്കി ) TD644438(മലപ്പുറം ) TE164092(തൃശൂര്‍ ) TE321130(ഇടുക്കി ) TG176246(ഇടുക്കി ) TG285542(എറണാകുളം ) TH384442(ആലപ്പുഴ ) TH906657(മലപ്പുറം ) TJ427291(കൊല്ലം ) TJ678441(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
അഞ്ചാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
71246
ആറാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1319 3132 6415 8896 9282
എഴാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0889 1259 1490 2084 2439 2572 4309 4348 5061 5542 5566 5620 5878 5913 6287 7121 9268 9621 9655 9996
എട്ടാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0786 1003 1315 1369 1540 1565 2851 3125 3413 3775 3945 4013 4502 4685 4762 4799 5417 6071 6209 6334 6538 6557 6776 6956 7153 7540 7626 7861 8041 8214 8609 8639 8687 8722 9990
ഒന്‍പതാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0403 0517 0523 0847 1085 1448 2164 2335 2919 3410 3486 3549 3710 3871 4333 4561 4620 4720 4902 4906 4942 5162 5236 5706 5851 6810 6869 7043 7048 7265 7340 7511 7765 8157 8198 8281 8625 9348 9574 9740
പത്താം സമ്മാനം 500 രൂപ
0015 0248 0293 0423 0532 0541 0570 0650 0787 0872 1074 1081 1094 1178 1291 1350 1416 1506 1596 1656 1733 1739 1818 2034 2064 2176 2230 2359 2373 2436 2459 2546 2608 2669 2796 2807 2820 2901 3017 3113 3334 3365 3384 3398 3409 3438 3595 3620 3677 3772 3824 3862 4038 4039 4049 4065 4118 4147 4167 4266 4283 4390 4415 4464 4738 4783 4943 5082 5308 5323 5326 5422 5485 5528 5570 5635 5697 5763 5837 5935 5960 5966 6142 6276 6343 6508 6526 6576 6577 6642 6694 6705 6746 6775 6889 6907 7021 7026 7057 7264 7314 7348 7398 7407 7447 7550 7570 7625 7778 7812 7913 7932 7966 7979 8100 8113 8137 8194 8292 8310 8404 8461 8475 8503 8543 8600 8643 8745 8772 8812 8853 8900 8932 9097 9119 9180 9259 9267 9298 9343 9368 9450 9456 9550 9640 9657 9746 9893 9896 9972
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page