വിന്‍ വിന്‍ (W-391) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 02/01/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WU204514(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WM204514 WO204514 WP204514 WS204514 WT204514 WW204514 WX204514 WY204514 WZ204514
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WX413816(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WM644336(കൊല്ലം ) WO382718(തൃശൂര്‍ ) WP476254(കണ്ണൂര്‍ ) WS331113(കൊല്ലം ) WT363847(എറണാകുളം ) WU657019(കോട്ടയം ) WW444650(തൃശൂര്‍ ) WX663166(ഇടുക്കി ) WY678013(തൃശൂര്‍ ) WZ330531(കൊല്ലം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
55567
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0278 1544 1660 1714 2930 3861 5040 5817 7034 7319 7657 9049 9951 9967
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0057 0166 0704 0853 1782 2347 2357 2983 3857 4173 4959 5180 5327 5565 6060 6165 6857 6976 7125 7141 8479 8554 8754 9418
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0179 0820 0939 1850 1994 2232 2733 2773 3363 3539 4294 4447 4497 4523 4575 4794 4920 5152 5184 5711 5756 5825 6031 6231 6476 6690 7127 7533 7627 7930 8414 8486 8496 8582 8814 8965 9025 9031 9134 9959
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0016 0085 0146 0152 0214 0660 0681 0948 0965 1235 1319 1422 1578 1791 1890 1958 2020 2244 2607 2961 3059 3132 3185 3245 3678 3907 3943 4011 4521 4534 4727 4768 4814 4921 4958 5121 5130 5246 5461 5496 5769 6051 6283 6460 6505 6782 6801 6931 7321 7460 7756 7800 7943 8028 8191 8327 8438 8755 8762 8819 8881 8940 9283 9388 9509 9549 9702 9734 9971 9998
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page