വിന്‍ വിന്‍ (W-392) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 09/01/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WJ711577(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA711577 WB711577 WC711577 WD711577 WE711577 WG711577 WH711577 WK711577 WL711577
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WD490913(കോഴിക്കോട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA146452(കണ്ണൂര്‍ ) WB174969(ആലപ്പുഴ ) WC457991(എറണാകുളം ) WD543847(പാലക്കാട്‌) WE649085(എറണാകുളം ) WG557251(മലപ്പുറം ) WH250347(പത്തനംതിട്ട ) WJ413622(തിരുവനന്തപുരം ) WK376501(കൊല്ലം ) WL267449(കോട്ടയം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
92042
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0024 0845 2865 3129 4123 4313 5373 5653 5839 6359 7078 8403 9129 9995
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0269 0572 1213 1439 1875 2313 2374 2399 2443 2474 3287 4058 4573 4807 5286 5438 5635 6094 6435 7009 7257 7870 9495 9800
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0162 0212 0232 0287 0654 0863 1352 1385 1976 2606 2770 2876 2951 3430 3546 3802 3878 4164 4377 4596 4738 5225 5274 5406 5531 5717 5720 5813 6028 6113 6529 6560 6590 6652 6790 6914 7076 7098 7231 9207
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0033 0257 0259 0338 0522 0737 0817 0818 0929 1244 1297 1376 1424 1526 1604 1805 1883 2047 2424 2467 2581 2716 3127 3488 3559 3664 3869 3895 4229 4364 4811 5291 5439 5651 5722 5770 5905 6251 6306 6419 6420 6764 6837 6939 7171 7192 7216 7313 7375 7453 7493 7654 7668 7762 7804 8027 8105 8176 8618 8717 9017 9044 9187 9471 9646 9692 9745 9780 9832 9967
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page