കാരുണ്യ (KR-275) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 07/01/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KO473981(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KM473981 KR473981 KS473981 KT473981
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KM598742(വയനാട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KM412181(എറണാകുളം ) KO146888(തൃശൂര്‍ ) KR130729(എറണാകുളം ) KS499571(കോട്ടയം ) KT405047(ഇടുക്കി )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
23094
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0419 0462 0803 0819 2022 2034 2406 2872 3591 3801 4126 4248 4451 4922 5662 6221 7745 8838 9048 9647
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0044 0079 0557 0661 0814 1080 1191 1492 1810 2033 2112 2887 2971 3665 3984 4144 4224 4509 4533 5463 5733 5963 6034 6154 6625 6897 7459 7492 7676 7909 8080 8219 8235 8482 8637 8707 8855 9421 9609 9616
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0235 0484 0569 0583 0644 0739 0796 0935 1281 1530 1618 2037 2184 2195 2402 2448 2501 2506 2746 2749 2922 3079 3197 3510 3939 4561 4736 5072 5101 5575 5717 5968 6309 7549 7900 8007 8105 8472 8842 9393 9566 9663
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0005 0591 0603 0679 0686 0903 1013 1164 1355 1455 1527 1700 2053 2240 2616 2679 2811 2834 2977 3026 3667 3740 3885 3948 4115 4136 4183 4207 4241 4309 4610 5250 5405 5608 5766 6260 6314 6379 6613 6636 6657 6723 6839 6923 7086 7135 7350 7507 7518 7973 8200 8240 8631 9022 9175 9467 9472 9770 9965 9971
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page