അക്ഷയ (AK-274) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 04/01/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AZ384223(കൊല്ലം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AM384223 AO384223 AP384223 AS384223 AT384223 AU384223 AW384223 AX384223 AY384223
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AM647413(പാലക്കാട്‌) AO164929(കോട്ടയം ) AP353023(കോഴിക്കോട്) AS323177(തൃശൂര്‍ ) AT288128(എറണാകുളം ) AU660786(പാലക്കാട്‌) AW150451(പത്തനംതിട്ട ) AX229782(വയനാട്) AY724513(പാലക്കാട്‌) AZ564594(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
02231
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0743 1164 3705 4722 5334 5728 5759 5910 5930 6794 7500 8077
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1715 2630 2771 2818 5462 6517 7422 7598 7909 9948
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0025 0781 0788 1368 1490 1526 1896 2212 2262 2571 2701 3109 5504 6714 6965 7262 8297 8441 8618 8788 8940 9446
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0555 1341 1497 1725 1846 1937 2358 2489 3113 3463 3776 3796 3851 3899 4031 4878 5927 6144 6148 6497 6502 6506 6854 7069 7628 9137 9215 9823
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0117 0187 0288 0360 0402 0426 0474 0835 0941 1330 1518 1689 1714 1798 1940 2058 2247 2737 2783 3311 3322 4115 4255 4714 4905 5005 5363 5608 5632 5644 5664 5676 5696 5751 5777 5810 5812 6021 6107 6215 6382 6622 6637 6662 6845 7131 7265 7504 8280 8570 8773 8807 8832 9083 9427 9434 9552 9709 9784 9949
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page