അക്ഷയ (AK-275) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/01/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AL174227(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA174227 AB174227 AC174227 AD174227 AE174227 AG174227 AH174227 AJ174227 AK174227
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AA642697(തൃശൂര്‍ ) AB746209(കോഴിക്കോട്) AC205137(കോട്ടയം ) AD459293(മലപ്പുറം ) AE443693(തൃശൂര്‍ ) AG417669(കോട്ടയം ) AH704834() AJ739796(പാലക്കാട്‌) AK496271(ആലപ്പുഴ ) AL625645(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
80454
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1212 2287 4902 5288 6017 6149 7279 7676 8814 8919 9117 9234
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1061 1570 1610 2397 3834 5479 7582 8238 8536 9344
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0232 0696 1166 1272 1277 1388 1875 3866 3951 5277 5340 6306 6535 6703 8240 8695 8839 9149 9206 9496 9602 9798
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0161 0242 0520 0591 0950 1555 1560 1679 2171 2845 4076 4351 5087 5580 5623 5656 5812 5937 6074 6091 6101 6126 6274 6839 7093 7868 8347 9707
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0279 0510 0567 0620 0969 1140 1262 1475 1476 1571 1611 1743 2156 2330 2459 2591 2818 3038 3076 3873 3898 3932 4040 4048 4059 4060 4161 4208 4623 5088 5089 5170 5439 5752 5763 5951 6123 6219 6771 6807 7174 7224 7234 7388 7397 7596 7829 8079 8218 8308 8320 8530 8672 8690 8696 8917 8929 9246 9941 9983
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page