ഭാഗ്യനിധി (BN-271) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 06/01/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
BZ347429(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
BM347429 BO347429 BP347429 BS347429 BT347429 BU347429 BW347429 BX347429 BY347429
രണ്ടാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
BM344894(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
48393
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0020 0070 1302 3728 5218 6097 6387 6429 8648 9429
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0307 1054 1427 2622 4467 4508 5684 5720 5818 7196
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0107 1030 1091 1151 1260 1608 1990 2460 2666 2687 2770 2778 2965 3229 3772 3970 4246 5810 5836 6950 6964 7283 7495 7792 7880 9180
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0031 0117 0219 0561 0786 1211 1486 2100 2827 2836 3143 3170 3562 3808 3836 4073 4253 4982 5208 5452 5567 5750 6153 6537 6996 7059 7063 7088 7216 7729 7902 8090 8111 8229 8385 8485 8611 8672 8890 9025 9660 9794
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0677 0711 0851 1007 1056 1068 1081 1105 1249 1319 1546 1633 1634 1707 1718 1838 1923 2077 2166 2185 2344 2391 2552 2610 3027 3063 3516 3544 3646 4146 4178 4302 4739 4870 5140 5499 5832 5879 5947 6034 6136 6348 6446 6675 6725 6779 6820 6965 7039 7189 7235 7509 7630 7722 7923 8067 8075 8166 8231 8367 8422 8425 8745 9061 9346 9373 9400 9586 9673 9907
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page