കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-143) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 05/01/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PS567769(പത്തനംതിട്ട )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PM567769 PO567769 PR567769 PT567769
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PS521778(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
PM359871(കോട്ടയം ) PO519918(കണ്ണൂര്‍ ) PR194603(തിരുവനന്തപുരം ) PS560516(കോഴിക്കോട്) PT111713(കോട്ടയം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
26593
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0186 0662 1790 1965 2515 2627 2649 2782 3159 3210 3293 3346 4969 5191 5648 5987 7258 7281 8898 9177 9199 9873
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0145 0892 0939 1816 2096 2327 2641 2770 3070 3212 3430 4559 5042 5049 5246 5388 5499 5701 5923 6055 6144 6334 6468 6507 6541 6587 7674 7693 8098 8135 8267 8990 9005 9559 9565
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0128 0658 0876 1011 1290 1377 1551 1666 1693 2120 2175 2339 2466 3068 3306 3651 3737 3798 4194 4283 4431 4601 4734 5011 5351 5588 6339 6526 6624 6805 7583 8400 8408 8435 9092 9163 9185 9480 9509 9952
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0259 0596 0616 0617 0686 0693 0862 0874 1025 1047 1329 1592 1654 1934 2069 2194 2247 2623 2672 2746 2900 3164 3343 3471 3476 3607 3862 3911 4123 4389 4485 5148 5230 5242 5332 5415 5441 5652 5765 5799 6579 6660 6678 6754 6775 6962 6965 7231 7358 7658 7824 8365 8422 8839 8950 9608 9737 9738 9749 9875
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page