പൌര്‍ണമി (RN-269) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 08/01/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RH607523(കണ്ണൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA607523 RB607523 RC607523 RD607523 RE607523 RG607523 RJ607523 RK607523 RL607523
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RH128912(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
88214
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1740 2138 3929 5193 5502 5696 6221 7066 8321 8966
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1072 2285 2669 3995 4843 7547 7928 8113 9322 9894
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0317 0487 1620 2387 3139 3599 3778 4104 4307 4423 4873 5068 5995 6042 6081 6489 6504 6731 6769 7553 7592 7593 7655 8867 9094 9555
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0205 1035 1052 1674 1708 2191 2282 2427 2884 2964 3030 3117 3424 3682 3869 4175 4346 4443 4623 4733 4853 5187 5977 6538 6586 7635 8169 8331 8634 8674 8930 9167 9198 9557 9665 9761
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0090 0186 0257 0312 0333 0471 0474 0559 0832 0948 1062 1106 1140 1839 1845 1846 1907 1935 2228 2429 2442 2504 2974 3578 3764 4158 4269 4340 4399 4478 4542 4622 4899 5137 5436 5672 5718 5810 5866 6046 6103 6239 6320 6907 7003 7239 7312 7348 7458 7591 7597 7615 7665 7711 7880 7987 8059 8164 8238 8354 8486 8499 8615 8668 8950 9239 9505 9714 9978 9994
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page