നിർമൽ വീക്കില (NR-10) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 17/02/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NH338148(കോഴിക്കോട്)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NG338148 NJ338148 NK338148 NL338148
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NG191758(കോഴിക്കോട്) NG387103(തിരുവനന്തപുരം ) NH128874(കൊല്ലം ) NH163720(എറണാകുളം ) NJ215660(പാലക്കാട്‌) NJ259658(എറണാകുളം ) NK147854(കോട്ടയം ) NK214790(തൃശൂര്‍ ) NL114427(പാലക്കാട്‌) NL156691(ഇടുക്കി )
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NG114263(പാലക്കാട്‌) NG152162(കോട്ടയം ) NH183535(കണ്ണൂര്‍ ) NH326699(പാലക്കാട്‌) NJ369018(ആലപ്പുഴ ) NJ373241(ഇടുക്കി ) NK287090(പത്തനംതിട്ട ) NK334944(മലപ്പുറം ) NL127617(തിരുവനന്തപുരം ) NL287996(പത്തനംതിട്ട )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
12492
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1022 1557 1792 1990 2528 2547 3636 3901 4021 5593 6108 6708 7051 7431 7591 7944 8183 9406
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0273 0436 0475 0891 2153 2583 2986 3256 4076 4481 4756 4825 5107 5137 5245 5434 5847 6371 6418 6479 6480 6871 7177 7352 7776 8052 8096 8164 8527 8535 8563 8573 8902 9341 9373 9391 9463 9545 9671 9879
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0288 0692 0747 0855 0994 1183 1212 1406 1593 1665 1676 1740 2323 2565 3139 3240 3254 3396 3419 3712 3840 4011 4166 4363 5039 5124 5258 5287 6160 6214 6231 6912 7215 7415 8243 8350 8491 8592 8608 8651 8666 9004 9571 9672 9695
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0551 0638 0705 0727 0753 0768 0952 1147 1384 1849 1862 1876 2438 2451 2538 2548 2584 2748 2964 3356 3445 3469 3477 3485 3987 4193 4410 4780 4791 4993 5002 5142 5354 5627 5865 5953 5961 6119 6187 6424 6426 6463 6478 6681 6731 6767 6769 6814 7082 7087 7171 7250 7259 7430 7509 7592 7738 7780 7837 7853 7889 8083 8329 8493 8967 9046 9058 9231 9493 9500 9787 9812
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page