നിർമൽ വീക്കില (NR-30) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/08/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NL443344(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NA443344 NB443344 NC443344 ND443344 NE443344 NF443344 NG443344 NH443344 NJ443344 NK443344 NM443344
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NM267123(കോഴിക്കോട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NA135982(പാലക്കാട്‌) NA609437(എറണാകുളം ) NB454693(പാലക്കാട്‌) NB701316(തൃശൂര്‍ ) NC442545(എറണാകുളം ) NC583941(എറണാകുളം ) ND422113(ആലപ്പുഴ ) ND747876(തിരുവനന്തപുരം ) NE219151(കൊല്ലം ) NE684650(കോട്ടയം ) NF404655(തിരുവനന്തപുരം ) NF575604(കൊല്ലം ) NG228700(കോട്ടയം ) NG756300(കൊല്ലം ) NH388985(തിരുവനന്തപുരം ) NH497610(തിരുവനന്തപുരം ) NJ213687(തിരുവനന്തപുരം ) NJ310075(കണ്ണൂര്‍ ) NK204152(എറണാകുളം ) NK439224(എറണാകുളം ) NL248126(പാലക്കാട്‌) NL787546(എറണാകുളം ) NM238086(ഇടുക്കി ) NM454736(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0194 1184 3658 3686 4478 5481 5620 7089 7304
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1264 2727 3687 5039 5280 6778 8299 8762 9689 9828
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0047 0305 1011 1811 1838 2837 2845 3227 3488 4017 4022 4127 4130 4388 4504 4827 4863 5327 5825 5882 6362 6649 6984 7292 7302 7613 8461 8481 8493 9265 9489 9695
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0059 0386 0677 0681 0970 1146 1332 1355 1368 1421 1599 1985 2141 2428 2455 2812 3270 3330 3401 4395 4566 4626 5284 5438 5572 6159 6291 6476 6594 6714 6907 7122 7437 7720 7802 7906 8201 8412 8424 8588 9048 9130 9137 9478 9511 9907
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0081 0252 0289 0324 0563 0891 0965 1280 1304 1410 1477 1490 1626 1691 1927 1934 2008 2374 2401 2536 2569 2573 2683 2955 3095 3205 3300 3331 3394 3447 3468 3690 3697 4047 4116 4142 4267 4373 4484 4813 5011 5285 5406 5464 5513 5563 5660 6084 6106 6345 6347 6498 6637 6666 6751 6755 6790 6825 6861 6880 6885 7665 7887 8137 8220 8237 8331 8400 8438 8605 8684 8704 8736 8802 8853 8994 9006 9017 9032 9236 9237 9398 9558 9603 9717 9815
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page