കാരുണ്യ (KR-314) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 07/10/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KK703086(മലപ്പുറം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KA703086 KB703086 KC703086 KD703086 KE703086 KF703086 KG703086 KH703086 KJ703086 KL703086 KM703086
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KA698147()
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KA738646(കോട്ടയം ) KB101630(എറണാകുളം ) KC424097(കോട്ടയം ) KD719249(തിരുവനന്തപുരം ) KE737467(കോട്ടയം ) KF725244(പത്തനംതിട്ട ) KG582037(കോട്ടയം ) KH714487(തിരുവനന്തപുരം ) KJ584434(കോട്ടയം ) KK576027(കോട്ടയം ) KL856552(മലപ്പുറം ) KM222641(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
2133 3091 3266 3619 4415 7321 7790 7909 9979
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0522 2094 2328 3147 3175 3177 4195 4208 4940 5690 5738 6134
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0468 0493 1044 1458 2841 2903 3111 3741 3860 4450 4657 4853 5341 5387 5751 5932 6008 6706 6815 7069 7303 7520 7654 7743 8115 8985 9018 9374 9438 9669 9797 9828
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0296 0434 0531 1110 1518 2125 2564 2590 3200 3445 3658 3786 4048 4494 4980 5415 5719 5846 5943 6285 6456 6718 6746 6893 7105 7200 8336 8420 8626 8895 9042 9180 9188 9272 9423 9671 9727 9946
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0202 0266 0292 0301 0353 0485 0514 0663 0861 1021 1079 1364 1420 1477 1506 1586 1941 2188 2190 2302 2387 2438 3227 3350 3530 3625 3760 4009 4068 4121 4142 4148 4420 4469 4482 4577 4601 4656 4758 4779 4782 5148 5175 5268 5371 5535 5659 5694 5935 5967 6014 6016 6189 6235 6328 6402 6502 6516 6575 6888 6946 7024 7033 7270 7391 7632 7696 7783 7816 8121 8124 8277 8692 8761 8768 8773 9214 9461 9631 9730 9848 9927
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page