കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-181) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 05/10/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PY303640(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PN303640 PO303640 PP303640 PR303640 PS303640 PT303640 PU303640 PV303640 PW303640 PX303640 PZ303640
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PN155434(എറണാകുളം ) PN753396(എറണാകുളം ) PO276539(ഇടുക്കി ) PO621534(എറണാകുളം ) PP378445(തിരുവനന്തപുരം ) PP502615(കൊല്ലം ) PR156711(എറണാകുളം ) PR196022(കണ്ണൂര്‍ ) PS436746(ഇടുക്കി ) PS466455(എറണാകുളം ) PT251245(കോട്ടയം ) PT718261(തിരുവനന്തപുരം ) PU146863(കോട്ടയം ) PU359688(വയനാട്) PV447878(തൃശൂര്‍ ) PV630562(മലപ്പുറം ) PW312458(ഇടുക്കി ) PW696185(പത്തനംതിട്ട ) PX132898(പത്തനംതിട്ട ) PX706856(മലപ്പുറം ) PY165565(തൃശൂര്‍ ) PY751044(എറണാകുളം ) PZ275186(ഇടുക്കി ) PZ795440(കോഴിക്കോട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0494 0806 0845 1002 2112 6303 7625 7639 8603
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0702 0716 0734 3496 4540 5323 5375 6230 7099 7925 7940 9590
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0031 0139 0208 0417 0608 0862 1054 1299 2033 2225 2551 2614 3004 3474 3904 4314 4903 5249 5890 6046 6292 6327 8194 9287 9623 9725
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0002 0132 0413 0722 0972 1276 1722 1778 2392 2407 2763 2797 3011 3127 3710 4744 4897 5306 5583 5785 6071 6237 6414 6497 6566 7338 7513 7882 8158 8483 8533 9019 9497 9583 9593
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0220 0385 0565 0664 0683 0787 0921 0992 1084 1477 1501 1918 1985 2077 2088 2497 2540 2679 2820 3487 3572 3796 3910 3980 4090 4094 4309 5212 5502 5858 6040 6190 6623 8020 8048 8266 8278 8419 8749 8967 8969 8978 9301 9537 9827 9988
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0061 0203 0205 0295 0344 0581 0616 0632 0667 0677 0682 0778 0827 0853 1086 1166 1253 1650 1729 1746 1833 1880 1931 2349 2471 2595 2769 3185 3207 3216 3283 3435 3587 3671 3676 3795 3997 4218 4269 4303 4466 4499 4560 4846 5042 5046 5396 5425 5663 5666 5682 5723 5732 5820 5821 5886 5946 5962 6022 6220 6539 6883 7207 7300 7373 7468 7494 7497 7685 7770 7823 7853 8056 8356 8466 8551 9273 9560 9718 9720 9814 9871 9894 9965 9998
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page