അക്ഷയ (AK-313) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 04/10/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AK280687(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA280687 AB280687 AC280687 AD280687 AE280687 AF280687 AG280687 AH280687 AJ280687 AL280687 AM280687
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AA132896(പാലക്കാട്‌) AB511510(പത്തനംതിട്ട ) AC101049(കോട്ടയം ) AD424721(കോട്ടയം ) AE733553(ആലപ്പുഴ ) AF278325(തൃശൂര്‍ ) AG786885(തൃശൂര്‍ ) AH711827(തിരുവനന്തപുരം ) AJ222963(കൊല്ലം ) AK683715(തൃശൂര്‍ ) AL308874(എറണാകുളം ) AM219782(വയനാട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA821868(തിരുവനന്തപുരം ) AB411428(ആലപ്പുഴ ) AC718700(തിരുവനന്തപുരം ) AD226825(തിരുവനന്തപുരം ) AE102758(കോട്ടയം ) AF116476(തൃശൂര്‍ ) AG523939(കോട്ടയം ) AH496063(കണ്ണൂര്‍ ) AJ559728(പാലക്കാട്‌) AK566426(എറണാകുളം ) AL417757(പത്തനംതിട്ട ) AM131947(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1576 1919 2270 2642 4316 5871 6237 8025 8263
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0516 1475 1477 2344 3251 4762 4826 5844 6036 7848 8196 9827
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0457 0914 0927 1086 1245 1331 1628 1634 2053 2249 2252 2576 2872 2924 3059 4140 4933 5028 5242 5472 5579 6136 6405 6722 7102 7602 7835 8055 8448 8457 8939 9727
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0592 0871 1021 1044 1481 1635 1875 2030 2505 2520 2551 2652 2810 3050 3374 3637 3679 3747 3795 3877 4262 4605 4724 5270 5336 5948 6240 6476 6489 6685 6875 6935 7048 7531 7963 8250 8514 8521 9285 9317 9440 9802
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0028 0060 0076 0168 0327 0357 0401 0574 0587 0594 0780 0799 1047 1187 1322 1499 1566 1671 1737 2091 2112 2345 2355 2372 2420 2548 2557 2635 2646 2893 2937 2987 3015 3040 3086 3162 3168 3183 3249 3439 3533 3852 3855 4187 4509 4558 4711 4766 4946 5115 5266 5290 5310 5438 5937 6061 6185 6195 6247 6291 6306 6467 6475 6497 6865 6907 6920 6931 7115 7238 7771 7998 8178 8526 8601 8724 8797 8925 8941 9182 9220 9267 9320 9353 9735
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page