അക്ഷയ (AK-314) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/10/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AU101641(വയനാട്)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN101641 AO101641 AP101641 AR101641 AS101641 AT101641 AV101641 AW101641 AX101641 AY101641 AZ101641
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AN298220() AO457991(മലപ്പുറം ) AP363515() AR709648(പാലക്കാട്‌) AS657413(തൃശൂര്‍ ) AT726482(കൊല്ലം ) AU707324(തൃശൂര്‍ ) AV441802(തൃശൂര്‍ ) AW597466(മലപ്പുറം ) AX706652(തൃശൂര്‍ ) AY346652(കോഴിക്കോട്) AZ489717(കൊല്ലം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN397622(കോട്ടയം ) AO621836(തിരുവനന്തപുരം ) AP235073(ആലപ്പുഴ ) AR472385() AS204339(കോട്ടയം ) AT766309(എറണാകുളം ) AU147002(ഇടുക്കി ) AV437072(എറണാകുളം ) AW171523(പാലക്കാട്‌) AX357265(കണ്ണൂര്‍ ) AY663525(എറണാകുളം ) AZ699067(പത്തനംതിട്ട )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1216 1306 1690 2250 2982 3134 5851 6045 9495
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
2241 2924 4033 5585 5717 6580 6621 6734 6878 7267 7322 9707
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0323 0435 0659 0752 0796 1269 1684 1829 2028 2449 2770 2851 3093 3301 3557 3945 4210 4228 4277 4300 4839 4851 4885 5249 5647 6007 6797 7370 7509 8233 8909 9290
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0001 0066 0354 0411 0425 0657 0767 1841 2251 2462 2652 2872 2880 2881 3145 3277 3399 3498 3521 3560 3686 3808 4200 4275 4370 4704 5328 5636 5904 6176 7132 7260 7597 7635 7690 7878 7906 8429 8526 8712 9271 9502
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0117 0361 0446 0481 0482 0606 0724 0750 0754 0764 0775 1278 1344 1360 1384 1437 1467 1490 1698 2094 2340 2433 2450 2472 2567 2741 2817 2830 3309 3527 3658 3671 3988 4083 4268 4286 4526 4696 4878 5028 5124 5392 5605 5648 5703 5734 5810 6012 6135 6146 6312 6333 6392 6533 6679 6700 6737 6942 7001 7042 7059 7514 7525 7578 7624 7770 8109 8354 8649 8662 8810 8853 8970 9006 9026 9102 9104 9154 9273 9295 9334 9440 9499 9547 9980
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page