കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-182) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 12/10/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PK677866(ആലപ്പുഴ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PA677866 PB677866 PC677866 PD677866 PE677866 PF677866 PG677866 PH677866 PJ677866 PL677866 PM677866
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PA627623(കോഴിക്കോട്) PA837598(മലപ്പുറം ) PB125149(തൃശൂര്‍ ) PB291987(പാലക്കാട്‌) PC631721(കോഴിക്കോട്) PC833129(പാലക്കാട്‌) PD383399(കോഴിക്കോട്) PD613422(പാലക്കാട്‌) PE312564(തിരുവനന്തപുരം ) PE360922(പാലക്കാട്‌) PF124170(തൃശൂര്‍ ) PF435332(തിരുവനന്തപുരം ) PG263045(തിരുവനന്തപുരം ) PG742340(ഇടുക്കി ) PH364158(പാലക്കാട്‌) PH487744(ആലപ്പുഴ ) PJ140596(വയനാട്) PJ374856(വയനാട്) PK152893(കണ്ണൂര്‍ ) PK591015(കണ്ണൂര്‍ ) PL217487(വയനാട്) PL299977(ഇടുക്കി ) PM479914(എറണാകുളം ) PM775271(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0373 0620 0677 1902 3163 3720 3949 5139 8808
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0813 1245 1247 2393 2696 3179 4452 4834 4866 8773 9125 9279
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1340 1717 2164 3232 3390 3417 3418 3984 4531 4539 4903 5054 6276 6290 6749 6829 7287 7369 7388 8025 8272 8310 8715 9031 9107 9553
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0009 0342 0753 0785 1036 1094 1692 1743 2773 2960 3276 3404 3427 3546 4038 4076 4681 5124 5996 6376 6456 6575 6810 6960 7216 7448 7642 7799 8073 8088 8364 8667 8685 8920 9047
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0265 0572 0985 1010 1119 1130 1215 1661 1802 2046 2429 2551 3002 3049 3132 3354 3646 3706 3806 3809 3873 3959 4207 4442 4474 5027 5160 5349 5580 5592 5838 5950 5959 6194 6296 6316 6507 7441 7859 7940 8179 8450 9017 9104 9205 9657
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0006 0305 0405 0456 0490 0693 0694 0787 1044 1050 1288 1468 1814 1886 1924 2096 2392 2522 2592 2782 2885 2985 2991 3162 3187 3193 3194 3300 3361 3647 3653 3691 3857 3916 3960 4040 4069 4183 4186 4297 4382 4649 4660 4962 4971 4989 5120 5212 5710 5728 5770 6059 6168 6229 6297 6636 6714 6815 7108 7119 7130 7507 8099 8100 8286 8323 8498 8517 8533 8542 8854 8943 9002 9022 9038 9078 9113 9131 9224 9262 9467 9547 9605 9674 9946
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page