നിർമൽ വീക്കില (NR-46) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 01/12/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NB629242(കൊല്ലം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NA629242 NC629242 ND629242 NE629242 NF629242 NG629242 NH629242 NJ629242 NK629242 NL629242 NM629242
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NL411468(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NA603736(കോട്ടയം ) NA781597(കോഴിക്കോട്) NB489919(തൃശൂര്‍ ) NB597527(മലപ്പുറം ) NC240275(തൃശൂര്‍ ) NC506590(കണ്ണൂര്‍ ) ND454657(കൊല്ലം ) ND704601(എറണാകുളം ) NE774573(പാലക്കാട്‌) NE865360(എറണാകുളം ) NF241197(തൃശൂര്‍ ) NF617340(കോട്ടയം ) NG178144(കോഴിക്കോട്) NG467094(കോട്ടയം ) NH152155(എറണാകുളം ) NH285606(തിരുവനന്തപുരം ) NJ583050(തൃശൂര്‍ ) NJ809028(കണ്ണൂര്‍ ) NK625890(തിരുവനന്തപുരം ) NK843001(കോട്ടയം ) NL579769(പാലക്കാട്‌) NL843528(കോട്ടയം ) NM127143(കൊല്ലം ) NM580802(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0360 2115 2147 2247 3818 4566 5192 5226 6973
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1137 2395 2457 3301 4889 6131 6392 7407 8298 9548
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0032 0213 0712 0815 1049 1121 1714 2158 2848 3005 3040 3573 3665 4081 4304 5806 6458 6655 7104 7337 8002 8162 8164 8206 8208 8268 8326 8647 8666 9376 9415 9859
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0237 0254 0536 0559 0620 0653 0935 0948 0994 1109 1298 1473 1740 1851 1919 2005 3274 3294 3464 3779 3988 4250 4395 4882 5427 5507 5723 5744 5948 6146 6322 6604 6647 6862 7040 7257 7264 7536 7554 8041 8114 8459 8686 9005 9195 9369
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0020 0502 0545 0799 0827 0844 0919 0934 0989 1032 1095 1359 1371 1524 1588 1597 1654 1762 1779 2226 2306 2611 2874 3023 3060 3264 3474 3503 3820 3879 4020 4126 4222 4349 4547 4795 4954 4999 5075 5111 5142 5217 5240 5384 5456 5481 5493 5500 5727 5771 5895 6287 6491 6522 6523 6532 6763 6809 6919 7151 7357 7496 7799 8130 8192 8317 8324 8394 8502 8503 8544 8634 8680 8684 8778 8876 9026 9035 9146 9434 9446 9618 9730 9812 9850 9969
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page