കാരുണ്യ (KR-319) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/11/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KR296970(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KN296970 KO296970 KP296970 KS296970 KT296970 KU296970 KV296970 KW296970 KX296970 KY296970 KZ296970
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KZ726912(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KN877295(പാലക്കാട്‌) KO471138(ആലപ്പുഴ ) KP372495(എറണാകുളം ) KR444730(കണ്ണൂര്‍ ) KS578954(തിരുവനന്തപുരം ) KT897699(തൃശൂര്‍ ) KU429329(മലപ്പുറം ) KV396056(കോഴിക്കോട്) KW654266(തൃശൂര്‍ ) KX288208() KY637325(ഇടുക്കി ) KZ457985(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1060 1703 1922 3088 3810 5496 7060 8474 9281
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0536 2360 5634 6317 6401 7082 7217 7483 8112 8138 8680 9613
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0196 0476 0727 0890 1046 1540 2852 3232 3330 3989 4354 4400 4606 4831 4936 5144 5350 5721 5987 6669 7232 7268 7400 7516 7619 8087 8145 8256 8361 8587 9362 9607
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0001 0544 0607 0747 0764 1305 1666 1954 2242 2522 2889 3207 3272 3854 3896 4168 4220 4348 4666 4743 4881 4985 5316 5454 5519 5629 5633 5939 6032 6057 6347 6696 8448 8770 9208 9269 9657 9934
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0144 0208 0242 0407 0637 0641 0804 0805 0906 1038 1128 1137 1434 1797 1829 1883 2011 2088 2546 2705 2828 2921 3100 3193 3469 3562 3569 3713 3726 4082 4179 4193 4221 4340 4520 4524 4535 4742 4815 4883 4999 5053 5067 5201 5521 5615 5655 5715 5719 5746 5815 5844 5930 6110 6134 6369 6448 6488 6531 6805 6854 6902 7040 7062 7121 7575 7645 7868 7945 7959 7985 8073 8299 8539 8789 8832 8946 9179 9454 9506 9526 9634
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page