കാരുണ്യ (KR-322) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 02/12/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KD148884(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KA148884 KB148884 KC148884 KE148884 KF148884 KG148884 KH148884 KJ148884 KK148884 KL148884 KM148884
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KM664991(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KA385692(എറണാകുളം ) KB758445(കോട്ടയം ) KC411761(തൃശൂര്‍ ) KD639946(തൃശൂര്‍ ) KE633204(തൃശൂര്‍ ) KF604969(പത്തനംതിട്ട ) KG285706(വയനാട്) KH865094(എറണാകുളം ) KJ666322(പാലക്കാട്‌) KK427571(പാലക്കാട്‌) KL616416(കോട്ടയം ) KM643340(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1316 2465 4336 4875 5874 6263 7408 8043 9310
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0149 1945 2901 3851 3920 4498 4700 4999 5641 7202 9697 9876
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0235 0491 1099 1119 1306 1467 1996 2147 2180 2717 2858 3044 3099 3336 3503 3641 4197 4897 4928 5446 5610 5666 6153 7103 7617 7880 8041 8631 8946 9543 9800 9943
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0549 0578 0716 1547 1876 1878 2481 2678 2994 3072 3250 3316 3357 3590 3890 3894 4432 4976 4991 5090 5206 5436 5744 5881 5957 5994 6114 6691 7340 7559 8007 8444 8461 8603 8767 8974 9015 9161
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0068 0071 0190 0265 0301 0317 0536 0557 0618 0753 0766 0868 0870 1006 1013 1413 1480 1662 1726 1943 2111 2258 2468 2544 2632 2684 2828 2886 3095 3199 3464 3475 3573 3673 3830 4139 4177 4199 4235 4447 4561 4569 5055 5071 5216 5266 5396 5509 5601 5703 5785 5844 5933 5964 6005 6011 6086 6253 6500 6591 6673 7113 7137 7175 7280 7491 7738 7912 7954 8061 8218 8301 8340 8378 8544 8818 8906 9254 9259 9276 9570 9739
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page