കാരുണ്യ (KR-327) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 06/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KP225002(പത്തനംതിട്ട )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KN225002 KO225002 KR225002 KS225002 KT225002 KU225002 KV225002 KW225002 KX225002 KY225002 KZ225002
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KW862047(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KN271579(മലപ്പുറം ) KO346241(എറണാകുളം ) KP871304(പാലക്കാട്‌) KR616162(തൃശൂര്‍ ) KS853327(തൃശൂര്‍ ) KT244219(ഇടുക്കി ) KU456552(പത്തനംതിട്ട ) KV116738(പാലക്കാട്‌) KW756519(എറണാകുളം ) KX371130(പാലക്കാട്‌) KY164427(തിരുവനന്തപുരം ) KZ162691(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1214 1281 3133 4400 6637 7402 8321 9429 9812
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0078 0429 2074 2225 2501 3066 3170 5139 5858 6922 8549 9007
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0460 0925 0930 2021 2124 2174 2191 2625 2871 3311 3741 4019 4177 4649 4650 4866 4917 5241 5814 6297 6537 6622 7325 7379 7389 7407 7544 7633 8048 9453 9582 9603
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0103 0160 0508 0571 0594 0653 0940 1484 1980 2127 2209 2268 2405 2574 2609 2870 2950 3832 3932 4216 4494 4496 4808 5141 5260 6100 6372 6569 6778 7817 7963 8298 8450 8779 8888 9707 9888 9895
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0020 0074 0388 0438 0613 0724 1515 1619 1753 2142 2207 2548 2661 2665 2882 2893 3013 3119 3123 3172 3230 3369 3423 3482 3557 3661 3702 3703 3951 4130 4310 4403 4654 4661 5043 5155 5167 5194 5655 5824 6023 6042 6068 6141 6393 6397 6612 6839 6842 6964 7267 7319 7330 7404 7427 7493 7561 7620 7720 7726 7780 7922 7940 7976 8121 8219 8309 8447 8509 8516 8528 8586 8677 8717 8798 9161 9361 9441 9680 9709 9758 9999
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page