പൌര്‍ണമി (RN-312) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 05/11/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RO735646(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN735646 RP735646 RR735646 RS735646 RT735646 RU735646 RV735646 RW735646 RX735646 RY735646 RZ735646
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RU274437(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN643479(തിരുവനന്തപുരം ) RO152300(എറണാകുളം ) RP430512(ആലപ്പുഴ ) RR822865(തൃശൂര്‍ ) RS108979(വയനാട്) RT363453(എറണാകുളം ) RU822547(തൃശൂര്‍ ) RV189674(മലപ്പുറം ) RW117286(തിരുവനന്തപുരം ) RX318546() RY553540(ഇടുക്കി ) RZ639671(കണ്ണൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0469 0705 2416 2426 3933 6744 8658 8699 8751
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0786 2023 2254 3549 4014 4208 4387 5267 7236 8366 8820 9031
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0206 0897 0981 1047 1299 1409 1502 1542 2082 2318 2424 3150 4060 4129 4434 4792 5672 6282 6409 6689 7248 7437 7446 7596 7666 8006 8148 8956 9049 9193 9237 9529
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0084 0276 0949 1071 1130 1385 1648 1734 2210 2228 2464 2717 3488 3629 3671 3819 4108 4188 4668 4937 5049 5146 5279 5355 5680 5701 5722 5766 5795 6153 6320 6623 6696 6970 7085 7104 7513 7708 7745 8344 9061 9703
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0024 0319 0324 0374 0604 0611 0655 0724 0959 0979 1020 1154 1176 1211 1457 1529 1547 1661 1764 1795 1807 2094 2224 2376 2456 2642 2706 2924 3056 3166 3517 3638 4228 4297 4418 4537 4577 4590 4919 4965 4991 5533 5590 5700 5811 5861 5894 6048 6128 6693 6773 6819 6940 6967 7106 7171 7412 7514 7659 7781 7791 8028 8031 8163 8211 8340 8359 8511 8570 8592 8864 8969 8974 9000 9020 9057 9144 9249 9288 9446 9525 9672 9853 9944
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page