പൌര്‍ണമി (RN-316) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 03/12/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RX124208(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN124208 RO124208 RP124208 RR124208 RS124208 RT124208 RU124208 RV124208 RW124208 RY124208 RZ124208
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RV511745(കൊല്ലം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN565287(പാലക്കാട്‌) RO418502(കൊല്ലം ) RP628423(തിരുവനന്തപുരം ) RR169427(കൊല്ലം ) RS129132(മലപ്പുറം ) RT879283(കോഴിക്കോട്) RU182960(കോട്ടയം ) RV293545(മലപ്പുറം ) RW477106(വയനാട്) RX672257(തൃശൂര്‍ ) RY783978(എറണാകുളം ) RZ333458(കൊല്ലം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1382 1535 3403 3654 3888 5818 5901 6240 8739
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1485 2593 2734 2806 3155 4250 6318 6672 8225 8502 8836 8912
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0280 1489 1612 1756 1923 2002 2055 2111 2461 2504 3025 3274 3572 4893 5056 5301 5859 6109 6747 6858 7080 7486 7703 8024 8152 8391 8686 8895 8941 9561 9920 9954
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0059 0129 0156 0838 1007 1014 1455 1492 1686 1922 2086 2257 2909 2913 3039 3173 3275 3522 3563 3626 3996 4489 4511 5116 5397 5412 5655 6454 6514 6596 6669 7180 7453 7459 7659 7969 8071 8413 8518 8833 9109 9927
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0062 0067 0074 0204 0224 0341 0794 0904 0951 1149 1329 1337 1374 1534 1552 1623 1754 1858 1908 2075 2177 2264 2319 2975 3195 3641 3847 3895 3906 3927 3987 3995 4004 4277 4303 4414 4417 4616 4680 4739 4763 4836 4910 5145 5147 5151 5539 5645 6026 6078 6259 6266 6320 6408 6493 6508 6528 6653 6741 6777 6823 6965 7104 7312 7477 7479 7779 7787 8005 8078 8275 8322 8365 8512 8564 8911 8926 9002 9188 9418 9526 9580 9589 9837
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page