വിന്‍ വിന്‍ (W-433) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 06/11/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WS295787(കൊല്ലം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN295787 WO295787 WP295787 WR295787 WT295787 WU295787 WV295787 WW295787 WX295787 WY295787 WZ295787
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN724111(കോട്ടയം ) WO858251(പാലക്കാട്‌) WP223127(കോട്ടയം ) WR714375(പത്തനംതിട്ട ) WS574066(കൊല്ലം ) WT651952(തിരുവനന്തപുരം ) WU254843(മലപ്പുറം ) WV355279(എറണാകുളം ) WW655921(പത്തനംതിട്ട ) WX643673() WY893616(എറണാകുളം ) WZ464829(ഇടുക്കി )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WN606329(തൃശൂര്‍ ) WO828444(കോട്ടയം ) WP800668(പത്തനംതിട്ട ) WR645805(തിരുവനന്തപുരം ) WS193902(കോഴിക്കോട്) WT708424(കൊല്ലം ) WU562072(തിരുവനന്തപുരം ) WV704904(മലപ്പുറം ) WW607285(തൃശൂര്‍ ) WX519027(തൃശൂര്‍ ) WY577539(പത്തനംതിട്ട ) WZ875696(കണ്ണൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1844 2671 2844 3502 4107 5058 7217 9057 9252
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0170 1282 1485 1533 3311 5914 6520 6521 7529 8277 8679 8784
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0062 0251 0301 0569 0727 0861 0934 0936 1441 1957 2062 2264 2480 2826 3506 3834 3887 4646 4800 5142 5345 5376 6285 7027 7351 7741 7965 8318 8671 9593
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0009 0207 0632 0866 0900 1156 1173 1577 2043 2088 2327 2453 2474 2602 2613 2946 3535 3590 3668 3870 3961 4025 4051 5124 5380 6435 6484 7490 7640 7674 7918 7923 8139 8222 8355 8391 8473 8633 8643 8883 9530 9679
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0351 0481 0539 0737 0933 0978 0992 1004 1005 1018 1020 1111 1300 1327 1379 1445 1641 1809 1826 2010 2240 2285 2308 2454 2648 2657 2658 2694 2700 2712 2907 2940 2965 3095 3125 3129 3456 3482 3563 3758 3786 3847 4027 4040 4139 4224 4269 4956 5113 5416 5478 5480 5567 5661 5685 5696 5721 5984 5992 6340 6347 6372 6785 7066 7082 7128 7184 7317 7470 7474 7550 7706 7727 7833 7993 8058 8987 9170 9220 9357 9468 9499 9605 9722 9957
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page