വിന്‍ വിന്‍ (W-434) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 13/11/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WB840557(കണ്ണൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA840557 WC840557 WD840557 WE840557 WF840557 WG840557 WH840557 WJ840557 WK840557 WL840557 WM840557
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA606182(കോട്ടയം ) WB685006(എറണാകുളം ) WC113635(എറണാകുളം ) WD613007(മലപ്പുറം ) WE117144(തൃശൂര്‍ ) WF213236(പാലക്കാട്‌) WG839128(പാലക്കാട്‌) WH583792(മലപ്പുറം ) WJ255350(കൊല്ലം ) WK682073(എറണാകുളം ) WL614323(കോഴിക്കോട്) WM747478(ഇടുക്കി )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA823464(തൃശൂര്‍ ) WB669242(ആലപ്പുഴ ) WC135243(വയനാട്) WD243007(തിരുവനന്തപുരം ) WE324589(പാലക്കാട്‌) WF713363(തിരുവനന്തപുരം ) WG890499(കോട്ടയം ) WH512876(കൊല്ലം ) WJ181337(കോട്ടയം ) WK835758(പാലക്കാട്‌) WL303085(കണ്ണൂര്‍ ) WM545610(കോട്ടയം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1113 4122 4128 4585 6064 6838 7696 7974 9369
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0088 1937 2617 2952 3079 6198 7522 7600 7825 7859 7980 9247
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0078 0151 0525 1676 1808 2081 2137 2252 2584 2628 3398 4614 4733 4756 4758 4825 5218 5249 5538 5619 6370 7073 7212 7282 7922 8260 8284 8338 8706 9779
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0028 0332 0420 0505 0549 0565 0566 0911 1125 1317 1833 2522 2808 2951 3048 3542 3587 4109 4416 4944 5331 5744 5810 5820 5909 6119 6318 6900 7359 7514 7630 7671 8122 8224 8534 9326 9477 9654 9781 9880 9899 9973
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0300 0378 0496 0522 0564 0646 1005 1019 1037 1144 1164 1302 1361 1615 1652 1879 2040 2241 2325 2333 2502 2579 2607 2717 3069 3110 3276 3494 3517 3520 3868 4191 4300 5057 5304 5340 5362 5386 5546 5591 5654 5935 6220 6232 6345 6576 6651 6756 6789 6939 6967 7115 7135 7151 7174 7233 7283 7396 7509 7712 7896 7908 7920 8010 8107 8205 8294 8417 8556 8803 8881 9008 9025 9155 9253 9264 9312 9319 9423 9542 9669 9797 9912 9936 9992
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page