വിന്‍ വിന്‍ (W-437) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 04/12/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WV169729(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN169729 WO169729 WP169729 WR169729 WS169729 WT169729 WU169729 WW169729 WX169729 WY169729 WZ169729
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN252068(ആലപ്പുഴ ) WO398528() WP308212(കണ്ണൂര്‍ ) WR212023(പാലക്കാട്‌) WS345319(വയനാട്) WT321523(മലപ്പുറം ) WU568344(പാലക്കാട്‌) WV601062(എറണാകുളം ) WW367896(പത്തനംതിട്ട ) WX856924(പാലക്കാട്‌) WY762869(ആലപ്പുഴ ) WZ485876(കോഴിക്കോട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WN314981(പാലക്കാട്‌) WO790472(എറണാകുളം ) WP625047(കോട്ടയം ) WR554230(തൃശൂര്‍ ) WS514486(തിരുവനന്തപുരം ) WT242893(തിരുവനന്തപുരം ) WU196749(കോഴിക്കോട്) WV220415(കോഴിക്കോട്) WW714492(തൃശൂര്‍ ) WX506925(കോട്ടയം ) WY221998(കോഴിക്കോട്) WZ457323(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1179 1735 2702 3273 3879 4749 5615 6328 7660
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0270 1356 1839 2333 3379 3996 6980 7643 8359 9295 9341 9787
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0091 0146 0162 0677 0940 0944 1002 1004 1383 1878 2150 2152 2619 3283 3578 4002 4264 4744 4764 5012 5309 5329 5594 6118 6785 8520 8745 9450 9489 9768
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0130 0294 0631 0695 0775 1262 1995 2677 2723 3196 3216 3244 3576 3740 3752 4045 4054 4116 4200 4636 4768 4788 5024 5457 5652 6507 6699 6833 6949 7553 7803 8620 8687 8750 8843 8882 8963 8975 9293 9361 9521 9677
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0219 0221 0222 0361 0426 0712 0752 0796 0801 0844 1078 1505 1556 1583 1621 1677 1707 1797 1864 1868 1896 1926 2050 2168 2208 2373 2546 2664 2733 2915 2987 3110 3116 3143 3152 3178 3323 3466 3511 3649 3755 3767 4015 4880 5695 5785 5806 5906 6157 6162 6423 6777 6810 6829 6923 6974 7000 7329 7597 7644 7709 7717 7805 8011 8061 8066 8178 8447 8639 8682 8715 8798 8805 8902 9054 9165 9275 9283 9386 9426 9442 9523 9554 9722 9925
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page