വിന്‍ വിന്‍ (W-442) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 08/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WA333117(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WB333117 WC333117 WD333117 WE333117 WF333117 WG333117 WH333117 WJ333117 WK333117 WL333117 WM333117
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA213580(തൃശൂര്‍ ) WB486928(ഇടുക്കി ) WC409313(പാലക്കാട്‌) WD702187(കോഴിക്കോട്) WE217960(പാലക്കാട്‌) WF593772(മലപ്പുറം ) WG362655(കണ്ണൂര്‍ ) WH818051(കോട്ടയം ) WJ264393(കോട്ടയം ) WK609871(പത്തനംതിട്ട ) WL504260(കോട്ടയം ) WM597740(വയനാട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA716943(പാലക്കാട്‌) WB533028(കൊല്ലം ) WC213752(തൃശൂര്‍ ) WD348691(പാലക്കാട്‌) WE422927(മലപ്പുറം ) WF592516(മലപ്പുറം ) WG711656(തൃശൂര്‍ ) WH772076(കോട്ടയം ) WJ139310(വയനാട്) WK350073(മലപ്പുറം ) WL494817(എറണാകുളം ) WM138838(വയനാട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0780 2250 3749 3985 5785 6193 8645 9569 9674
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1166 2144 2181 3640 3818 4117 4163 4267 4455 9211 9749 9881
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0054 0190 0681 1162 2010 2391 2591 2918 3377 3776 3872 3913 3992 4035 4247 4842 5863 6110 6556 6693 7365 7461 7535 7637 7796 8336 8692 8763 9673 9978
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0299 0345 0744 0803 0981 1079 1217 1428 1604 1682 1983 2047 2473 2654 3785 3802 3865 3999 4106 4107 4373 4384 4922 5076 5162 5348 5421 5674 5958 6207 6208 6647 6846 6938 7264 7472 7864 8438 9208 9213 9591 9736
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0016 0181 0274 0471 0632 0640 0743 0900 1040 1154 1186 1284 1574 1699 1716 1811 1919 1957 2239 2249 2289 2339 2452 2835 2861 2925 2998 3133 3345 3578 3783 3890 4145 4600 4663 4813 4856 5224 5275 5332 5420 5585 5835 5860 6018 6075 6114 6128 6129 6319 6402 6418 6645 6650 6821 6841 6899 6946 6988 6991 7044 7175 7236 7275 7331 7350 7371 7625 7641 7782 7954 7993 8226 8417 8476 8590 8818 8847 8998 9142 9311 9548 9702 9927 9975
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page