കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-186) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 09/11/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PE677888(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PA677888 PB677888 PC677888 PD677888 PF677888 PG677888 PH677888 PJ677888 PK677888 PL677888 PM677888
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PA185516(പാലക്കാട്‌) PA652799(ഇടുക്കി ) PB502418(കോട്ടയം ) PB867649(തൃശൂര്‍ ) PC318686(പാലക്കാട്‌) PC320432(പാലക്കാട്‌) PD469464(മലപ്പുറം ) PD874812(തൃശൂര്‍ ) PE232459(വയനാട്) PE366125(ആലപ്പുഴ ) PF134922(കൊല്ലം ) PF259159(കൊല്ലം ) PG883373(കണ്ണൂര്‍ ) PG897673(ഇടുക്കി ) PH339271(കണ്ണൂര്‍ ) PH675596(തൃശൂര്‍ ) PJ607743(എറണാകുളം ) PJ790958(കോഴിക്കോട്) PK678585(തൃശൂര്‍ ) PK804330(മലപ്പുറം ) PL168685(തൃശൂര്‍ ) PL344029(തിരുവനന്തപുരം ) PM269192(ആലപ്പുഴ ) PM395774(വയനാട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0293 2500 5137 5299 5937 6766 8552 8901 9916
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0039 2071 2317 2717 3904 5082 5131 5410 6467 8859 9040 9143
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0214 0258 0423 1130 1611 1805 2045 3409 3725 3857 4593 4897 6030 6072 6074 6337 6944 7234 7946 8290 8505 8559 8671 8988 9946 9976
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0621 0887 1271 1328 1382 2082 2093 2151 3241 3436 3717 3888 4316 4968 5120 5172 5389 5603 5833 5892 6202 7097 7205 7419 7580 7735 8370 8455 8541 8551 8560 8635 8880 9737 9792
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0135 0162 0964 1025 1257 1332 1922 2533 2678 2685 2790 3056 3149 3157 3175 3327 3370 3566 3590 3653 3980 4042 4059 4697 4740 5067 5108 5390 5453 5592 5864 6007 6290 6904 6918 7078 7105 7258 7313 7456 7865 7877 8047 8048 8233 9595
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0098 0183 0209 0337 0399 0565 0604 0747 0770 0864 0896 1031 1061 1077 1513 1545 1678 1714 1852 1873 1938 2186 2203 2365 2453 2470 2473 2589 2795 2848 2897 2940 3010 3011 3199 3302 3338 3383 3626 3630 3643 3663 3779 3908 3910 3990 4175 4260 4401 4455 5070 5240 5286 5468 5784 5796 5895 6291 6544 6574 6792 6843 6927 7359 7562 7764 8092 8095 8159 8466 8642 8656 8674 8976 8999 9047 9066 9186 9209 9279 9603 9676 9759 9947 9983
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page