കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-189) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 30/11/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PW749466(ആലപ്പുഴ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PN749466 PO749466 PP749466 PR749466 PS749466 PT749466 PU749466 PV749466 PX749466 PY749466 PZ749466
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PN608606(എറണാകുളം ) PN772942(മലപ്പുറം ) PO547956(പാലക്കാട്‌) PO883301(തൃശൂര്‍ ) PP542607(തൃശൂര്‍ ) PP873568(ഇടുക്കി ) PR416416(പാലക്കാട്‌) PR616784() PS469680(കോട്ടയം ) PS755546(കൊല്ലം ) PT722619(തൃശൂര്‍ ) PT888816(കണ്ണൂര്‍ ) PU411752(പാലക്കാട്‌) PU725271(തൃശൂര്‍ ) PV243867(കൊല്ലം ) PV385232(വയനാട്) PW307643(തിരുവനന്തപുരം ) PW700912(മലപ്പുറം ) PX715122(കോട്ടയം ) PX849377(കോട്ടയം ) PY550126(പാലക്കാട്‌) PY710680(കോട്ടയം ) PZ344074(എറണാകുളം ) PZ725201(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1235 3982 4703 6575 8550 8625 9466 9841 9913
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1224 1540 1670 3644 3931 4785 4790 5647 6874 7531 8348 9261
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0275 1546 2142 2995 3045 3451 3855 3998 4042 4759 5221 5299 5345 5410 6664 6761 7783 7922 7971 8506 8594 9121 9228 9392 9778 9805
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0220 0871 1520 1864 2502 2893 3570 3592 3709 3765 4124 4317 4826 5694 5744 5867 5869 6094 6279 6360 7308 7537 7872 7878 8021 8201 8338 8640 8728 8844 8903 8976 9209 9372 9591
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0085 0821 0987 1378 1401 1468 1638 2320 2371 2383 2570 2679 3085 3449 3690 4039 4305 4367 4560 4602 4874 5270 5280 5706 5720 6113 6442 6488 7161 7664 7898 8052 8219 8480 8542 8659 8725 8726 9129 9317 9353 9431 9503 9507 9618 9676
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0050 0082 0328 0924 0948 0968 0996 1086 1229 1284 1507 1558 1691 1717 1845 1971 2045 2410 2530 2559 2575 2611 2631 2713 3064 3427 3696 3887 3913 3973 4318 4346 4388 4503 4954 5124 5158 5170 5202 5219 5303 5343 5365 5494 5544 5637 5747 5767 5806 5824 5832 6159 6347 6377 6388 6518 6552 6635 6659 6758 6884 6923 7010 7051 7064 7071 7209 7532 7598 7677 7723 7860 8032 8284 8454 8748 8761 8933 9056 9060 9097 9316 9513 9821 9935
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page