കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-190) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 07/12/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PJ190453(കണ്ണൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PA190453 PB190453 PC190453 PD190453 PE190453 PF190453 PG190453 PH190453 PK190453 PL190453 PM190453
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PA103501(തൃശൂര്‍ ) PA454066(ഇടുക്കി ) PB120635(പത്തനംതിട്ട ) PB554404(കോട്ടയം ) PC244223(കൊല്ലം ) PC261118(കോട്ടയം ) PD448606(കോട്ടയം ) PD492921(കോഴിക്കോട്) PE317549(പാലക്കാട്‌) PE603264(കോട്ടയം ) PF299880() PF876422(കോഴിക്കോട്) PG243936(കൊല്ലം ) PG447265(കോട്ടയം ) PH650622(എറണാകുളം ) PH777426(പത്തനംതിട്ട ) PJ180564(വയനാട്) PJ449419(കോട്ടയം ) PK152033(തൃശൂര്‍ ) PK564916(തൃശൂര്‍ ) PL436654(ആലപ്പുഴ ) PL841263(എറണാകുളം ) PM382442(പത്തനംതിട്ട ) PM805991(പത്തനംതിട്ട )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1136 1416 4076 4929 6471 7109 8177 8588 8952
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0138 1308 1485 1742 3209 3765 6907 7658 7845 8542 9049 9785
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0157 0504 0709 0938 0976 1273 1494 1601 1754 2082 2752 2767 4235 5230 5232 5308 5767 5802 6035 7048 7064 7699 7858 8026 8227 9703
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0024 0344 0872 1150 1218 1252 1441 1615 2066 2360 2489 2680 2718 3951 3970 3975 4074 4660 4930 5273 5376 5399 5599 5979 6076 6212 6229 6326 7097 7870 7982 8501 9275 9386 9949
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0388 0650 0667 1088 1212 1744 1857 1919 2168 2188 2454 2497 3137 3244 3344 3364 3529 3601 3641 3717 4139 4690 4717 4766 5619 5936 6125 6135 6138 6336 6425 6472 6620 6787 7134 7274 7720 7862 8135 8191 8368 9308 9349 9442 9726 9904
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0168 0217 0228 0357 0371 0411 0605 0652 0927 1120 1322 1445 1627 1637 1712 1949 1981 2261 2390 2395 2481 2553 2569 2593 3333 3474 3581 3605 3679 3737 3821 3888 3948 4180 4238 4245 4435 4476 4749 4944 4954 5028 5102 5333 5388 5475 5739 5887 5944 5975 6224 6315 6377 6615 6640 6817 7167 7186 7225 7232 7258 7330 7421 7479 7721 7926 8021 8133 8354 8422 8515 8583 8918 9007 9288 9350 9400 9501 9689 9793 9798 9900 9907 9928 9937
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page