അക്ഷയ (AK-318) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 08/11/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AU781224(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN781224 AO781224 AP781224 AR781224 AS781224 AT781224 AV781224 AW781224 AX781224 AY781224 AZ781224
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AN421851(കണ്ണൂര്‍ ) AO417875(വയനാട്) AP788655(തൃശൂര്‍ ) AR800541(മലപ്പുറം ) AS448316(ആലപ്പുഴ ) AT701891(തൃശൂര്‍ ) AU714681(മലപ്പുറം ) AV817756(കൊല്ലം ) AW638974(ഇടുക്കി ) AX677319(മലപ്പുറം ) AY535261(തൃശൂര്‍ ) AZ166154(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN530486(തൃശൂര്‍ ) AO584683(തിരുവനന്തപുരം ) AP544828(പാലക്കാട്‌) AR831146(ആലപ്പുഴ ) AS146478(ആലപ്പുഴ ) AT623569(ആലപ്പുഴ ) AU757859(കോട്ടയം ) AV615306(തിരുവനന്തപുരം ) AW541485(പാലക്കാട്‌) AX178342(പാലക്കാട്‌) AY683747(തൃശൂര്‍ ) AZ342190(ഇടുക്കി )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
4515 4593 5127 5508 6079 6893 7604 8711 9237
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1617 2299 2572 2621 3146 5238 7676 7739 7837 8119 8966 9517
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0929 1074 1854 1872 2157 2194 2741 3090 3744 4156 4255 4486 4687 5010 5142 5365 5472 5856 6202 6486 6771 6870 7159 7257 7288 7388 7893 7999 8461 8486 8686 9347
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0057 0386 0665 0756 0849 1131 2099 2102 2479 2709 2722 2937 3277 3705 3739 3802 3838 3926 4259 4338 4585 4641 5034 5082 5109 5394 5449 5590 5857 6278 6610 6692 6850 7209 7505 7539 7596 8095 8623 8629 9026 9036
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0100 0266 0273 0368 0560 0689 0748 0952 0969 1288 1494 1558 1593 1616 1741 1918 1953 2269 2490 2550 2752 2813 2843 2851 2944 3008 3027 3088 3548 3622 3752 3790 3805 3917 4045 4358 4396 4485 4653 4760 4905 5065 5098 5325 5439 5543 5634 5927 5929 5939 5972 6582 6721 6836 6925 6977 7033 7116 7528 7540 7567 7699 7741 7777 7815 7828 7863 7875 7990 8079 8122 8203 8241 8411 8442 8536 8617 8835 9149 9271 9491 9595 9654 9688 9891
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page