അക്ഷയ (AK-321) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 29/11/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AG174806(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA174806 AB174806 AC174806 AD174806 AE174806 AF174806 AH174806 AJ174806 AK174806 AL174806 AM174806
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AA725630(കൊല്ലം ) AB614687(പാലക്കാട്‌) AC214809(തൃശൂര്‍ ) AD550064(എറണാകുളം ) AE341697(തൃശൂര്‍ ) AF502222(കോട്ടയം ) AG155812(ഇടുക്കി ) AH817807(തൃശൂര്‍ ) AJ298235(കണ്ണൂര്‍ ) AK553417(എറണാകുളം ) AL528709(തിരുവനന്തപുരം ) AM671113(എറണാകുളം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA437006(കോട്ടയം ) AB713255(വയനാട്) AC108606(കണ്ണൂര്‍ ) AD230194(മലപ്പുറം ) AE220550(പാലക്കാട്‌) AF431063(ആലപ്പുഴ ) AG154416(ഇടുക്കി ) AH399384(എറണാകുളം ) AJ307082(കൊല്ലം ) AK335084(ഇടുക്കി ) AL260885(തിരുവനന്തപുരം ) AM314074(പത്തനംതിട്ട )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0543 1082 1517 2224 2460 3140 3222 5608 8072
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0504 1707 2015 2266 2407 3035 3548 4616 6840 7624 8730 9451
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0364 0911 1293 1314 1398 1404 1535 1626 1729 1753 2126 2209 2338 2664 2862 3277 3356 3892 4036 5068 5082 5258 6124 6196 6387 7163 7364 8080 8228 8676 8798 9436
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0259 0327 0487 0883 1098 1108 1347 1532 1563 1763 2141 2221 2298 2572 2601 2648 3016 3171 3282 3564 4280 4807 4890 5188 5314 5318 5454 5688 6186 6208 6714 6743 7181 7727 8612 8875 8908 9190 9535 9650 9780 9879
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0337 0468 0538 0577 0651 0681 0747 0862 1010 1259 1311 1324 1688 1695 1814 1987 2117 2538 2742 2760 2831 2891 3141 3379 3420 3766 3787 3869 3895 4054 4056 4286 4463 4618 4708 4737 4760 4900 4913 4924 5148 5180 5294 5357 5364 5511 5579 5639 5709 5938 6084 6113 6269 6427 6441 6471 6486 6673 6713 6860 6885 7023 7203 7233 7494 7679 7762 7896 7956 8154 8183 8198 8291 8352 8383 8384 8463 8492 8684 8883 9396 9428 9529 9530 9935
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page