നിർമൽ വീക്കില (NR-51) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 05/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NV198043(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NN198043 NO198043 NP198043 NR198043 NS198043 NT198043 NU198043 NW198043 NX198043 NY198043 NZ198043
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NN694382(ആലപ്പുഴ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NN134880(കോഴിക്കോട്) NN427585(പാലക്കാട്‌) NO103717(തിരുവനന്തപുരം ) NO807784(കോഴിക്കോട്) NP420145(തൃശൂര്‍ ) NP814940(എറണാകുളം ) NR199613(എറണാകുളം ) NR590734(പാലക്കാട്‌) NS276516(തൃശൂര്‍ ) NS690793(തിരുവനന്തപുരം ) NT340724(കൊല്ലം ) NT816935(എറണാകുളം ) NU670431(പത്തനംതിട്ട ) NU722158(കൊല്ലം ) NV154449(കണ്ണൂര്‍ ) NV432549(പാലക്കാട്‌) NW620122(കോട്ടയം ) NW697910(കോഴിക്കോട്) NX573125(കോട്ടയം ) NX761286(തൃശൂര്‍ ) NY107425(തൃശൂര്‍ ) NY236565(കൊല്ലം ) NZ299192(വയനാട്) NZ565217(ആലപ്പുഴ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0770 1724 2461 3139 3208 3963 5336 7847 8116
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0233 2767 3392 3835 5471 5679 7183 7961 8666 9984
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0142 0381 1287 1484 1636 2264 2693 3141 3493 3510 4016 4403 4413 4583 4703 4775 5235 6144 6296 6403 6478 6683 6887 6970 7101 7729 7829 8045 8839 9052 9351 9533
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0657 0989 1509 1545 1926 2004 2009 2017 2436 2816 2828 3144 3149 3246 3262 3494 3738 3918 4010 4123 4209 4295 4714 4909 5821 6506 6536 6723 6934 6998 7115 7365 7544 7642 7662 7925 8105 8277 8615 8646 8765 9561 9579 9936 9957 9961
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0068 0106 0160 0210 0406 0461 0508 0689 0909 0990 1051 1398 1560 1627 1920 1964 2038 2133 2298 2378 2711 2724 2948 3091 3124 3170 3264 3323 3436 3454 3486 3502 3967 4099 4274 4669 4760 4872 4877 4933 4973 5020 5029 5062 5076 5342 5595 5619 5646 5827 5839 5844 5913 6070 6220 6338 6496 6563 6933 7066 7175 7220 7307 7342 7347 7462 7780 7817 8206 8213 8296 8440 8691 9201 9289 9290 9354 9464 9470 9571 9607 9624 9726 9764 9938 9980
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page