അക്ഷയ (AK-326) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 03/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AN677723(കോഴിക്കോട്)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AO677723 AP677723 AR677723 AS677723 AT677723 AU677723 AV677723 AW677723 AX677723 AY677723 AZ677723
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AN316294(തിരുവനന്തപുരം ) AO447472() AP167925(ആലപ്പുഴ ) AR415990(തൃശൂര്‍ ) AS784062(കോട്ടയം ) AT392267() AU792582(ഇടുക്കി ) AV732042(പാലക്കാട്‌) AW742942(പാലക്കാട്‌) AX234817(പത്തനംതിട്ട ) AY818978(തിരുവനന്തപുരം ) AZ747645(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN562206(തൃശൂര്‍ ) AO749420(കോഴിക്കോട്) AP423677(പാലക്കാട്‌) AR395569(കൊല്ലം ) AS575060(പാലക്കാട്‌) AT837449(പത്തനംതിട്ട ) AU505498(തിരുവനന്തപുരം ) AV247762(ഇടുക്കി ) AW545789(കോട്ടയം ) AX297348() AY257008(തൃശൂര്‍ ) AZ571867(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0740 0868 1627 1909 2237 2878 4629 7412 7845
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0078 0177 1049 1142 1534 3428 3619 4879 6225 7430 7678 7894
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0015 0179 0472 0713 1165 1255 1913 2569 2613 2883 2938 3046 3505 4522 4569 5944 6130 6384 7252 7502 8194 8419 8462 8967 9190 9299 9382 9415 9564 9639 9677 9816
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0466 0558 0716 1119 1321 1432 1489 2121 2585 2762 2978 3108 3202 3357 3385 3853 4173 4419 4440 4693 4794 4863 5286 5401 5797 5860 5901 6412 6618 7113 7401 7775 7861 8401 8604 8999 9078 9276 9443 9827 9892 9977
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0117 0129 0554 0579 0608 1091 1130 1306 1444 1480 1656 1721 2139 2194 2710 2714 2873 3103 3163 3301 3374 3409 3416 3556 3679 3813 3823 3912 3956 4062 4301 4338 4625 4654 4750 4800 5223 5230 5318 5442 5472 5494 5724 5798 5999 6046 6047 6066 6095 6123 6149 6224 6312 6316 6562 6609 6769 6930 6935 7015 7078 7206 7442 7455 7566 7577 7645 7836 8100 8198 8297 8366 8514 8700 8744 8996 9020 9111 9239 9398 9436 9495 9528 9860 9912
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page