കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-194) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 04/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PF131820(പത്തനംതിട്ട )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PA131820 PB131820 PC131820 PD131820 PE131820 PG131820 PH131820 PJ131820 PK131820 PL131820 PM131820
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PA711262(മലപ്പുറം ) PA889815(എറണാകുളം ) PB117993(തിരുവനന്തപുരം ) PB614879(തൃശൂര്‍ ) PC486722(എറണാകുളം ) PC735531(കൊല്ലം ) PD810693(തിരുവനന്തപുരം ) PD874438(കണ്ണൂര്‍ ) PE575861(ആലപ്പുഴ ) PE729342(തിരുവനന്തപുരം ) PF188590(വയനാട്) PF231882(കോട്ടയം ) PG128598(ആലപ്പുഴ ) PG289099(തിരുവനന്തപുരം ) PH393885(തൃശൂര്‍ ) PH821892(കൊല്ലം ) PJ497482(തൃശൂര്‍ ) PJ836746(തൃശൂര്‍ ) PK574289(ആലപ്പുഴ ) PK645699(തിരുവനന്തപുരം ) PL443360() PL758566(കോട്ടയം ) PM503342(കോട്ടയം ) PM746843(ആലപ്പുഴ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1043 1054 1528 2416 3114 3583 4992 7582 9043
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0072 1580 1907 2231 2327 3644 4356 7055 7237 7467 7501 9604
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0606 0633 1294 1599 1699 1830 2572 4520 5900 6103 6337 6404 6820 6844 7245 7289 7628 7663 7736 7803 8199 8646 8892 9331 9560 9785
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0997 1096 1291 1696 1794 2196 2238 2304 3464 3678 4021 4167 4196 4643 4817 4930 4941 5306 5565 5951 6285 6300 6385 6545 6969 7117 7217 7788 7826 8045 8131 8142 8175 8962 9718
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0249 0745 1101 1283 1590 1750 1865 1890 2162 2340 3318 3931 4059 4549 4620 4953 5134 5198 5413 5511 5981 6220 6284 6462 6540 6555 6744 6765 6869 6910 6972 7015 7274 7530 7633 7670 7847 7866 8208 8814 9312 9699 9719 9809 9861 9871
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0028 0266 0505 0508 0589 0864 0944 1119 1297 1351 1509 1728 2001 2126 2249 2266 2397 2407 2507 2588 2953 3108 3149 3445 3576 3602 3710 3777 3857 4117 4209 4257 4718 4761 4804 4935 4991 5281 5376 5427 5556 5579 5719 5746 5771 5804 5827 5856 5877 5890 6089 6156 6200 6223 6276 6439 6566 6608 6778 6801 6974 6999 7026 7098 7107 7279 7307 7458 7479 7704 7938 8203 8271 8375 8517 8557 8908 8955 9242 9322 9370 9371 9655 9682 9975
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page