പൌര്‍ണമി (RN-321) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 07/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RJ776386(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA776386 RB776386 RC776386 RD776386 RE776386 RF776386 RG776386 RH776386 RK776386 RL776386 RM776386
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RM364100(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA253096(തിരുവനന്തപുരം ) RB756628(തൃശൂര്‍ ) RC196587(കോഴിക്കോട്) RD272196(കോട്ടയം ) RE122537(തിരുവനന്തപുരം ) RF401470(എറണാകുളം ) RG255610(തിരുവനന്തപുരം ) RH428010(ആലപ്പുഴ ) RJ620678(പാലക്കാട്‌) RK253557(തിരുവനന്തപുരം ) RL595045(തിരുവനന്തപുരം ) RM308686(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
3254 3427 3806 4341 4903 6529 9384 9431 9879
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
2028 2465 3851 4673 4689 4961 5063 5461 7972 7988 8632 9428
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0509 0537 0579 0616 0738 1674 2208 2999 3336 3563 3956 4194 4276 4446 4774 4798 5383 5555 5639 6089 7279 7384 7603 7752 7830 7852 7935 8234 9078 9309 9681 9863
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0051 0421 0701 1360 1447 1480 1849 2117 2188 2586 2941 3164 3726 3763 3884 3890 4050 4240 4665 4965 5466 5715 5751 5859 5883 6220 6469 6833 7051 7761 7785 8057 8104 8183 8443 8631 8756 8819 8926 9161 9437 9447
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0175 0318 0465 0491 0605 0672 0691 0828 0840 0841 1107 1349 1431 1454 1503 1681 1823 1842 1904 2106 2495 2721 2932 2968 3096 3150 3235 3252 3455 3661 3895 4073 4197 4378 4472 4545 4549 4702 4795 4885 5040 5106 5155 5329 5458 5496 5556 5634 5840 5896 6005 6007 6014 6033 6039 6088 6209 6234 6446 6615 6646 6663 6777 7015 7155 7217 7255 7506 7554 7726 7987 8200 8291 8295 8599 8699 8823 8956 9396 9411 9574 9723 9741 9878
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page