അക്ഷയ (AK-327) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 10/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AA688659(ഇടുക്കി )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AB688659 AC688659 AD688659 AE688659 AF688659 AG688659 AH688659 AJ688659 AK688659 AL688659 AM688659
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AA862119(പാലക്കാട്‌) AB545664(ആലപ്പുഴ ) AC290313(മലപ്പുറം ) AD618605(തൃശൂര്‍ ) AE722998(വയനാട്) AF741010(കൊല്ലം ) AG582994(കോഴിക്കോട്) AH886262(വയനാട്) AJ229547(തിരുവനന്തപുരം ) AK485198(കോഴിക്കോട്) AL282044(പാലക്കാട്‌) AM754127(ആലപ്പുഴ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA712360(മലപ്പുറം ) AB735298(തിരുവനന്തപുരം ) AC700993(തൃശൂര്‍ ) AD446139(തൃശൂര്‍ ) AE122160(കോഴിക്കോട്) AF466829(പാലക്കാട്‌) AG740101(തിരുവനന്തപുരം ) AH843264(തിരുവനന്തപുരം ) AJ188113(തൃശൂര്‍ ) AK247047(പത്തനംതിട്ട ) AL456010(തൃശൂര്‍ ) AM469550(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0402 1565 1869 2236 2701 2709 4501 5750 7779
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0455 1083 1986 3324 3691 4387 7537 8103 8167 8824 9296 9738
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0468 1184 1265 1292 1325 1788 2169 2415 2699 2833 2930 4693 5000 5129 5281 5759 6247 6347 6643 6767 7814 7956 8190 8332 8540 8661 8887 9376 9407 9414 9532 9821
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0740 0847 1051 1246 1311 1439 1620 2036 2266 2481 2751 2772 2867 2994 3373 3611 3629 3779 3871 4051 4212 4221 4383 4494 4555 4998 5101 5541 5980 6132 6221 6524 6831 7266 7415 7862 8295 8680 9591 9685 9775 9966
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0032 0069 0348 0477 0547 0645 0745 0779 1067 1120 1186 1297 1350 1351 1432 1486 1601 1652 2056 2075 2171 2244 2677 2892 3021 3056 3081 3211 3212 3216 3341 3435 3454 3546 3582 3703 3780 4006 4071 4276 4684 4842 5256 5543 5613 5773 5933 5983 6092 6145 6264 6310 6531 6541 6680 6691 6844 7210 7215 7436 7453 7700 7731 7742 7951 8229 8348 8368 8430 8544 8589 8622 8758 8838 8937 8965 9011 9353 9415 9478 9500 9590 9786 9801 9977
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page