കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-195) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PU760158(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PN760158 PO760158 PP760158 PR760158 PS760158 PT760158 PV760158 PW760158 PX760158 PY760158 PZ760158
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PN119971(കോഴിക്കോട്) PN343067(പത്തനംതിട്ട ) PO267053(കൊല്ലം ) PO808971(വയനാട്) PP453356(എറണാകുളം ) PP494706() PR179745(ഇടുക്കി ) PR214156(തൃശൂര്‍ ) PS269230(കൊല്ലം ) PS324544(കണ്ണൂര്‍ ) PT149644(കൊല്ലം ) PT202448(തിരുവനന്തപുരം ) PU449539(ആലപ്പുഴ ) PU598682(കോട്ടയം ) PV272954(പത്തനംതിട്ട ) PV569255(കൊല്ലം ) PW118891(മലപ്പുറം ) PW548545(കോഴിക്കോട്) PX310846(വയനാട്) PX797007(കണ്ണൂര്‍ ) PY413868(തിരുവനന്തപുരം ) PY713207(തിരുവനന്തപുരം ) PZ204728(തിരുവനന്തപുരം ) PZ485790(കോഴിക്കോട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1982 2401 3975 4690 4831 5247 5311 5435 5735
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0188 3139 4042 4588 5070 5335 5663 6108 7699 7747 7896 9986
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0070 1144 1214 1369 1386 1553 2042 2095 2214 3000 3035 3520 4039 4167 4254 4949 5414 5658 5770 6674 6970 8124 8699 9638 9839 9917
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0066 0493 0511 0552 0866 1292 1913 1933 2062 2151 2189 2282 2709 3259 3301 3373 3766 3804 5207 5250 5485 5605 5830 5965 6075 6170 6238 6337 6910 7042 7293 7335 8451 9147 9376
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0193 0449 0510 0890 0943 1317 1457 1628 1674 1681 1706 1823 1985 2014 2049 2279 2372 3197 3267 3311 3596 4110 4113 4373 4718 4920 5294 5542 6846 6864 6942 7809 7867 8058 8167 8386 8925 9029 9072 9078 9139 9219 9254 9573 9669 9936
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0214 0391 0463 0471 0506 0650 0766 0806 0810 0897 0979 1053 1183 1221 1249 1319 1512 1974 2051 2156 2242 2394 2425 2514 2518 2526 2602 2692 2795 2796 2881 3010 3094 3159 3216 3217 3600 3701 3842 3912 4240 4347 4578 4584 4607 4637 4769 4811 5283 5307 5379 5478 5633 5689 5874 5895 5928 5978 6049 6062 6232 6472 7563 7774 7883 7952 8003 8088 8213 8278 8343 8365 8635 8734 8756 8897 8960 9161 9275 9365 9417 9612 9857 9871 9881
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page