നിർമൽ വീക്കില (NR-52) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 12/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NB808183(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NA808183 NC808183 ND808183 NE808183 NF808183 NG808183 NH808183 NJ808183 NK808183 NL808183 NM808183
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NH469644(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NA336348(എറണാകുളം ) NA661641(പാലക്കാട്‌) NB348390(തൃശൂര്‍ ) NB733581(ആലപ്പുഴ ) NC515086(തിരുവനന്തപുരം ) NC642916(പത്തനംതിട്ട ) ND148537(കോട്ടയം ) ND341299(എറണാകുളം ) NE468712(പത്തനംതിട്ട ) NE721977(കൊല്ലം ) NF658303(ഇടുക്കി ) NF884645(എറണാകുളം ) NG416219(പാലക്കാട്‌) NG858826(ആലപ്പുഴ ) NH578658(വയനാട്) NH725378(പത്തനംതിട്ട ) NJ312888(കൊല്ലം ) NJ495365(ഇടുക്കി ) NK261188(തിരുവനന്തപുരം ) NK286713(കോട്ടയം ) NL184932(പാലക്കാട്‌) NL563504(തൃശൂര്‍ ) NM128759(തിരുവനന്തപുരം ) NM160498(ഇടുക്കി )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0434 1092 2421 3999 5023 8233 9145 9562 9770
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
2536 2542 2578 5060 6694 7285 7376 7906 9395 9845
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0101 0631 0677 0955 1077 1093 1112 1197 1361 2030 2049 2830 3144 3260 3306 3710 4618 5518 5826 5916 5998 6128 7238 7304 7417 7698 8267 8555 9300 9445 9612 9726
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0361 0749 0811 1034 1573 1922 1928 2142 2174 2281 2356 2431 2454 2459 2546 3029 3146 3194 3874 3885 4005 4450 4697 4886 5068 5087 6062 6185 6828 7024 7157 7232 7286 7714 7971 8045 8064 8211 8251 8438 8697 8929 9026 9058 9508 9729
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0190 0235 0316 0415 0755 0763 0815 0832 0881 0883 0942 0954 0958 1090 1091 1119 1150 1342 1378 1441 1509 1560 1659 1684 1696 1728 1849 1851 1920 2283 2314 2366 2441 2566 2580 2642 2667 2739 2908 3139 3255 3457 3626 3706 3774 3940 4214 4247 4312 4517 4639 4766 4962 5254 5410 6029 6295 6531 6619 6917 7139 7341 7470 7549 7759 8003 8132 8274 8473 8735 8818 8902 8988 9014 9126 9464 9513 9517 9533 9586 9618 9740 9765 9823 9899 9986
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page