അക്ഷയ (AK-338) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 28/03/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AS668363(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN668363 AO668363 AP668363 AR668363 AT668363 AU668363 AV668363 AW668363 AX668363 AY668363 AZ668363
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AN582008(കണ്ണൂര്‍ ) AO318860(തിരുവനന്തപുരം ) AP268157(തൃശൂര്‍ ) AR415014(കൊല്ലം ) AS817765(കോട്ടയം ) AT450298(തൃശൂര്‍ ) AU667563(പാലക്കാട്‌) AV573383(കോട്ടയം ) AW373236(പാലക്കാട്‌) AX148180(കോഴിക്കോട്) AY646557(കോട്ടയം ) AZ533489(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN229499(തിരുവനന്തപുരം ) AO753782(മലപ്പുറം ) AP480044(മലപ്പുറം ) AR444524(എറണാകുളം ) AS857356(എറണാകുളം ) AT670514(പാലക്കാട്‌) AU452669(എറണാകുളം ) AV227154(തിരുവനന്തപുരം ) AW309428() AX244807(ഇടുക്കി ) AY155643(വയനാട്) AZ528468(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0361 1116 1310 1399 1863 5244 6444 7760 9749
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0416 0728 0875 1933 2629 4115 5039 5747 6459 6612 6927 7108
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0218 0263 0373 0609 0852 1177 1267 1616 1830 2082 2287 2671 3553 3981 4113 4561 4855 5116 5417 5653 5697 5890 5905 5927 6168 6521 6894 7209 7586 8312 9069 9899
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0037 0110 0240 0253 0496 0545 1011 1094 1241 1513 2047 2178 2268 2358 2545 2591 2984 3256 3341 3393 3837 3855 4341 5018 5194 5717 6173 6476 6953 7560 7927 8056 8617 8820 8967 9298 9369 9496 9608 9617 9689 9873
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0024 0048 0187 0355 0470 0559 0626 0860 1014 1052 1123 1193 1312 1351 1515 1587 1642 1978 2155 2207 2245 2305 2348 2430 2444 2592 2634 2855 2879 3236 3462 3655 3657 3710 3773 3808 3850 3890 3965 3997 4402 4609 4890 4892 4894 4957 4972 4990 5207 5533 5598 5655 5902 6082 6211 6274 6416 6430 6541 6816 6976 6986 7125 7226 7420 7604 7687 7968 7978 8003 8191 8366 8590 8657 8999 9085 9130 9144 9210 9579 9748 9756 9824 9848 9904
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page