അക്ഷയ (AK-339) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 04/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AM340483(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA340483 AB340483 AC340483 AD340483 AE340483 AF340483 AG340483 AH340483 AJ340483 AK340483 AL340483
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AA899423(തൃശൂര്‍ ) AB150677(കോട്ടയം ) AC346678(ഇടുക്കി ) AD744546(പത്തനംതിട്ട ) AE682653(തൃശൂര്‍ ) AF438617(കോട്ടയം ) AG457063(കോട്ടയം ) AH736194(കണ്ണൂര്‍ ) AJ829331(തിരുവനന്തപുരം ) AK798857(തിരുവനന്തപുരം ) AL607273(ഇടുക്കി ) AM548953(എറണാകുളം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA691442(മലപ്പുറം ) AB465682(പാലക്കാട്‌) AC588963(ഇടുക്കി ) AD590990(ഇടുക്കി ) AE811392(ആലപ്പുഴ ) AF154177(കോട്ടയം ) AG868270(പാലക്കാട്‌) AH785181(ആലപ്പുഴ ) AJ774200(എറണാകുളം ) AK487968(കോഴിക്കോട്) AL697954(പാലക്കാട്‌) AM308557(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1507 2295 4032 4598 5120 6852 7074 8146 9068
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0747 1002 1613 2045 2279 3973 6034 6462 7724 7889 8361 9639
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0014 0326 1037 1413 1558 1853 2071 2133 2618 3244 3581 3898 4021 4039 4321 4537 5232 5576 5650 5679 6119 6343 7225 7250 7371 7416 7839 8171 8351 9143 9163 9723
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0056 0173 0352 0733 0886 1073 1300 1788 2081 2606 2615 3111 3234 3307 3462 4078 4117 4719 4759 4781 5329 5392 5522 6002 6003 6455 6962 7111 7151 7228 7291 7505 7914 8001 8280 8357 8658 9241 9565 9719 9810 9944
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0090 0148 0228 0367 0476 0520 0578 0602 0614 0661 0688 0704 0738 0777 1120 1159 1227 1230 1243 1708 1839 2094 2188 2434 2731 2823 2868 3174 3176 3181 3192 3530 3797 3840 4022 4047 4131 4285 4337 4442 4945 5581 5738 6091 6212 6458 6537 6743 6967 7005 7014 7047 7076 7079 7202 7450 7480 7697 7826 7916 7975 8032 8067 8143 8148 8232 8258 8286 8316 8322 8370 8447 8519 8527 8552 8638 8656 8679 8742 8778 8900 9220 9366 9958 9966
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page