അക്ഷയ (AK-340) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AV473076(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN473076 AO473076 AP473076 AR473076 AS473076 AT473076 AU473076 AW473076 AX473076 AY473076 AZ473076
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AN525846(തിരുവനന്തപുരം ) AO561669(കോട്ടയം ) AP104406(തൃശൂര്‍ ) AR178523(പത്തനംതിട്ട ) AS418199(ആലപ്പുഴ ) AT771775(പാലക്കാട്‌) AU702258(മലപ്പുറം ) AV623950(കോട്ടയം ) AW757735(പാലക്കാട്‌) AX421896(പത്തനംതിട്ട ) AY721150(തൃശൂര്‍ ) AZ478675(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN898451(തൃശൂര്‍ ) AO419614(ആലപ്പുഴ ) AP538408(കോഴിക്കോട്) AR308372(പത്തനംതിട്ട ) AS887115(പാലക്കാട്‌) AT577224(തൃശൂര്‍ ) AU755273(പാലക്കാട്‌) AV159182(വയനാട്) AW659917(തിരുവനന്തപുരം ) AX580318(ഇടുക്കി ) AY843547(തൃശൂര്‍ ) AZ528655(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0174 4284 4760 5627 6385 8190 8755 9955 9993
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0087 0797 0920 1440 3800 4077 7985 8045 8384 8423 9023 9048
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0395 0708 0761 0996 1766 1947 2808 2813 4051 4071 4286 4475 4535 4938 5062 5632 6148 6240 6480 6626 6893 7589 7840 8233 8272 8806 8980 9042 9234 9516 9549 9821
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0197 1181 1236 1419 1434 1463 1694 1789 2084 2338 2566 2861 2937 3090 3141 3321 3595 3750 3875 4163 4262 4497 4666 4694 4913 4992 5255 5418 5683 6237 6848 6942 7657 8065 8295 8686 9197 9475 9636 9742 9789 9909
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0113 0342 0529 0586 1008 1119 1282 1343 1351 1352 1651 1750 1752 1855 1875 1944 2006 2039 2082 2318 2467 2475 2564 2846 3082 3120 3125 3135 3228 3463 3513 4054 4090 4183 4186 4194 4301 4431 4607 4690 4720 4788 4794 4947 5132 5164 5352 5614 5653 5785 5797 5842 5994 6085 6123 6395 6566 6688 6805 6929 7007 7112 7118 7510 7566 7647 7694 7930 8172 8333 8523 8554 8628 8651 8670 8854 8946 9105 9262 9538 9546 9694 9786 9958 9985
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page