നിർമൽ വീക്കില (NR-62) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 30/03/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NL632668(ആലപ്പുഴ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NA632668 NB632668 NC632668 ND632668 NE632668 NF632668 NG632668 NH632668 NJ632668 NK632668 NM632668
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NC129265(പത്തനംതിട്ട )
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NA368761(പത്തനംതിട്ട ) NA613345(കൊല്ലം ) NB264433(തിരുവനന്തപുരം ) NB687817(പാലക്കാട്‌) NC319733(മലപ്പുറം ) NC380862(കൊല്ലം ) ND723890(ആലപ്പുഴ ) ND857307(തിരുവനന്തപുരം ) NE633807(ആലപ്പുഴ ) NE689918(പാലക്കാട്‌) NF776892(കോഴിക്കോട്) NF854559(കൊല്ലം ) NG132042(പത്തനംതിട്ട ) NG485679(കൊല്ലം ) NH319992(മലപ്പുറം ) NH472558(പാലക്കാട്‌) NJ473764(പാലക്കാട്‌) NJ783172(മലപ്പുറം ) NK348797(ആലപ്പുഴ ) NK654743(എറണാകുളം ) NL242631(പാലക്കാട്‌) NL291137(കോട്ടയം ) NM386420(പത്തനംതിട്ട ) NM459253(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0630 0969 1208 1741 4148 4490 4988 8622 9199
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0622 1150 1214 1264 2067 4567 4994 7053 8974 9997
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0805 0813 0850 0962 1293 1326 1579 1636 1652 1662 1695 1987 2243 2752 3440 3811 4588 4622 4817 5544 6310 6599 7070 7099 7364 7446 7655 7788 8081 8386 9976
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0125 0341 0374 0542 0706 0729 1138 1430 1459 2832 2901 2947 3389 3393 3596 3683 3833 3932 4252 4262 4362 4455 4716 4732 5260 5774 6255 6263 6308 6498 6588 6689 7518 7540 7593 7794 8005 8312 8373 8655 8801 9156 9171 9205 9639 9934
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0110 0293 0363 0443 0654 0872 0963 1027 1118 1319 1321 1406 1527 1696 1788 1997 2007 2173 2241 2519 2735 2899 2967 3086 3156 3304 3306 3633 3781 3820 3866 3901 3927 3935 4063 4113 4115 4441 4468 4557 4773 4979 5073 5148 5195 5208 5272 5308 5384 5708 5732 5855 5872 6164 6620 6632 6648 6661 6745 6889 6932 7016 7052 7430 7594 7669 7809 7811 7818 7861 8041 8160 8222 8374 8429 8479 8491 8649 8718 8948 9342 9591 9709 9742 9902 9960
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page