നിർമൽ വീക്കില (NR-63) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 06/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NP487392(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NN487392 NO487392 NR487392 NS487392 NT487392 NU487392 NV487392 NW487392 NX487392 NY487392 NZ487392
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NS732972(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NN117212(വയനാട്) NN537569(ആലപ്പുഴ ) NO218679(തിരുവനന്തപുരം ) NO377624(ആലപ്പുഴ ) NP383073(പത്തനംതിട്ട ) NP474290(ഇടുക്കി ) NR278833(കോഴിക്കോട്) NR383392(പത്തനംതിട്ട ) NS251352(തൃശൂര്‍ ) NS265740(പാലക്കാട്‌) NT477122(പത്തനംതിട്ട ) NT754585(തിരുവനന്തപുരം ) NU222629(കൊല്ലം ) NU368943(കോട്ടയം ) NV204644(എറണാകുളം ) NV808642(കോട്ടയം ) NW644372(ആലപ്പുഴ ) NW858577(പാലക്കാട്‌) NX242629(ഇടുക്കി ) NX368918(കോട്ടയം ) NY479550(പത്തനംതിട്ട ) NY695170(തൃശൂര്‍ ) NZ117972(വയനാട്) NZ243266(ഇടുക്കി )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0671 1365 2274 2903 4367 5357 5626 5651 8938
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0083 0289 1289 2410 2490 4955 5064 5309 6590 6785
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0217 0401 0409 0422 0467 0639 0759 0976 1013 1457 1560 1717 1993 2169 2252 2972 3656 3891 4355 4605 5733 6959 6970 6999 7476 7482 7528 7939 8224 9251 9400 9888
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0071 0085 0471 0953 1528 1536 1800 1966 2000 2219 2576 2584 2687 2810 3046 3097 3477 3822 4068 4137 4386 5178 5337 5606 6335 6471 6476 6515 6576 6811 6936 7260 7391 7546 7643 7782 8337 8673 8809 8973 9003 9117 9484 9501 9885 9891
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0198 0225 0336 0407 0470 0591 0744 0836 0865 0872 0940 1043 1135 1423 1549 1601 1690 1839 1989 2103 2148 2176 2412 2748 2994 3087 3259 3334 3344 3366 3622 3655 3673 3769 3985 4076 4079 4104 4118 4283 4332 4333 4351 4519 4562 4586 4633 4852 4901 5054 5336 5347 5673 5782 5969 6027 6078 6189 6260 6334 6347 6372 6550 6634 6751 7044 7085 7440 7500 7668 7765 7867 7923 8130 8174 8468 8505 8736 9018 9091 9173 9481 9552 9740 9793 9987
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page