നിർമൽ വീക്കില (NR-64) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 13/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NK114181(കണ്ണൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NA114181 NB114181 NC114181 ND114181 NE114181 NF114181 NG114181 NH114181 NJ114181 NL114181 NM114181
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NJ508637(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NA328215(കോട്ടയം ) NA415436(വയനാട്) NB210978(തിരുവനന്തപുരം ) NB603272(തൃശൂര്‍ ) NC480480(പാലക്കാട്‌) NC722604(കോട്ടയം ) ND365232() ND525760(എറണാകുളം ) NE605237(തൃശൂര്‍ ) NE763314(എറണാകുളം ) NF362503(തൃശൂര്‍ ) NF504607(തിരുവനന്തപുരം ) NG195526(കോട്ടയം ) NG647875(കൊല്ലം ) NH327379(കോട്ടയം ) NH889597(തൃശൂര്‍ ) NJ272053(മലപ്പുറം ) NJ556645(കൊല്ലം ) NK309556(കോഴിക്കോട്) NK479321(തിരുവനന്തപുരം ) NL214110(കണ്ണൂര്‍ ) NL714658(ആലപ്പുഴ ) NM105919(കൊല്ലം ) NM358603(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
2062 2084 3217 3496 5250 6131 8108 8218 8658
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0988 2490 2872 2949 6498 6722 7113 7283 8301 9939
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0045 0366 0759 0853 1516 1530 1705 1765 2203 2309 2604 2806 3952 4277 4335 4460 4719 4851 5001 5083 5311 5929 6136 6977 7042 7065 7305 7963 8583 8688 9030 9137
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0231 0709 1321 1592 1760 2187 2596 2769 2964 3008 3090 3383 4011 4315 4526 4966 5024 5094 5340 5399 5857 5887 6276 6714 6716 6724 6761 7136 7278 7365 7624 7894 7954 8149 8398 8480 8495 8824 8842 8871 9396 9642 9664 9682 9714 9862
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0083 0102 0119 0147 0321 0436 0446 0757 0904 1243 1526 1549 1556 1596 2042 2178 2279 2597 2945 3014 3039 3079 3171 3190 3194 3229 3302 3315 3336 3435 3494 3689 3714 3719 3850 3993 4045 4132 4245 4275 4684 4936 4948 4953 4990 5000 5030 5059 5176 5307 5606 5673 5727 5805 5905 5917 6065 6332 6426 6450 6494 6617 6692 6998 7453 7565 7793 7869 7935 7942 8032 8200 8333 8337 8402 8529 8651 8717 8908 9196 9224 9277 9329 9374 9442 9814
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page