കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-206) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 29/03/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PG434269(കൊല്ലം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PA434269 PB434269 PC434269 PD434269 PE434269 PF434269 PH434269 PJ434269 PK434269 PL434269 PM434269
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PA567942(കോഴിക്കോട്) PA778085(പത്തനംതിട്ട ) PB181300(വയനാട്) PB464941(തൃശൂര്‍ ) PC165564(പാലക്കാട്‌) PC616434(എറണാകുളം ) PD420272(തിരുവനന്തപുരം ) PD661646(തൃശൂര്‍ ) PE301535(വയനാട്) PE572869(കണ്ണൂര്‍ ) PF489855(വയനാട്) PF732748(കൊല്ലം ) PG556983(തൃശൂര്‍ ) PG657817(കോട്ടയം ) PH399832(തിരുവനന്തപുരം ) PH867866(പാലക്കാട്‌) PJ327533(മലപ്പുറം ) PJ604454(കോട്ടയം ) PK788544(ആലപ്പുഴ ) PK806407(മലപ്പുറം ) PL547367(കോട്ടയം ) PL553075(ഇടുക്കി ) PM304632(വയനാട്) PM798209(ഇടുക്കി )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1368 1887 2834 6619 8250 8330 8709 9613 9748
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
2087 2387 3212 5191 5427 5787 6528 8416 8592 8749 9375 9592
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0358 0455 1194 1801 2031 2733 2882 2975 3541 3939 4110 4250 4270 4382 4779 5121 5777 6026 6687 6795 7911 7983 8432 8704 8891 9718
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0023 0053 0575 2228 2838 3018 3264 3522 3540 3797 3904 4352 4363 4410 4681 5129 6015 6218 6288 6375 6811 6862 7036 7371 7396 7409 7751 7984 8064 8785 9008 9388 9746 9849 9935
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0320 1113 1803 1814 1831 2085 2263 2559 3418 3466 3551 3599 3815 3961 4456 4698 4834 5408 5424 5504 5518 5860 5926 5971 5992 6443 6781 6806 7054 7328 8183 8194 8207 8533 8562 8668 9048 9151 9178 9279 9344 9528 9882 9889 9945 9991
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0013 0184 0235 0272 0300 0390 0482 0610 0675 0893 0962 0975 1002 1042 1063 1098 1294 1415 1438 1462 1728 1735 1744 2134 2218 2222 2605 2673 2749 2768 2789 2824 3005 3120 3286 3354 3516 3942 3989 4085 4125 4404 4426 4516 4885 4977 5008 5143 5256 5286 5355 5365 5403 5459 5661 5722 5765 5816 6115 6140 6417 6639 6837 7009 7052 7076 7186 7354 7603 7895 7948 8060 8067 8271 8290 8304 8436 8591 8666 8686 8693 9185 9197 9544 9803
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page