കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-207) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 05/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PN388386(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PO388386 PP388386 PR388386 PS388386 PT388386 PU388386 PV388386 PW388386 PX388386 PY388386 PZ388386
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PN116074(തിരുവനന്തപുരം ) PN664683(എറണാകുളം ) PO116118(തിരുവനന്തപുരം ) PO187875(വയനാട്) PP262031(പത്തനംതിട്ട ) PP832775(പാലക്കാട്‌) PR302950(എറണാകുളം ) PR593228(കോഴിക്കോട്) PS721671(കോട്ടയം ) PS832030(പാലക്കാട്‌) PT448694(കണ്ണൂര്‍ ) PT485354(ആലപ്പുഴ ) PU231964(കോഴിക്കോട്) PU804861(പത്തനംതിട്ട ) PV148227(എറണാകുളം ) PV172959(മലപ്പുറം ) PW400125(തിരുവനന്തപുരം ) PW513018(ഇടുക്കി ) PX125623(ആലപ്പുഴ ) PX767677(കൊല്ലം ) PY215098() PY367002(കോട്ടയം ) PZ403606(തിരുവനന്തപുരം ) PZ621442(കണ്ണൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1409 4071 4413 4531 5869 7064 8042 8914 8953
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1500 1760 3500 4005 5445 5934 6071 6493 7364 8470 8816 9489
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0308 0663 0835 1293 1456 1559 1652 2427 2452 3158 3181 3777 4461 4682 5128 5277 6349 6954 6980 7601 7614 7724 8302 9157 9546 9870
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0099 0737 0811 1295 1787 1891 1933 2087 2109 2856 2973 3217 3585 3625 3680 3825 4230 5112 5654 5987 6086 6112 6216 6667 7328 7344 7515 7986 8181 8290 8359 8384 9461 9490 9793
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0049 0688 1266 1387 1673 1712 1929 2098 2120 2146 2249 2648 2753 3167 3479 3992 4102 4136 4276 4819 4869 5147 5189 5310 5585 5984 6028 6346 6433 6462 6668 6921 7053 7109 7281 7410 7687 7712 8151 8762 9117 9335 9523 9529 9632 9964
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0093 0153 0177 0395 0662 0951 1050 1136 1184 1186 1408 1601 1847 1860 1879 1952 1955 2005 2135 2225 2307 2311 2472 2751 2779 2860 2941 3003 3026 3085 3751 3891 4093 4130 4135 4338 4466 4518 4989 5005 5006 5055 5106 5162 5298 5302 5357 5610 5946 5980 6006 6092 6096 6099 6117 6397 6478 6559 6581 6682 6692 6879 6917 7000 7019 7026 7158 7429 7471 7574 7760 8023 8100 8296 8360 8526 8589 8616 8723 8757 8892 8927 9239 9322 9639
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page