കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-208) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 12/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PH310069(കൊല്ലം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PA310069 PB310069 PC310069 PD310069 PE310069 PF310069 PG310069 PJ310069 PK310069 PL310069 PM310069
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PA378564(പാലക്കാട്‌) PA822672(പാലക്കാട്‌) PB296945(തിരുവനന്തപുരം ) PB772050(ആലപ്പുഴ ) PC453692(തൃശൂര്‍ ) PC668812(എറണാകുളം ) PD220602(പാലക്കാട്‌) PD844286(മലപ്പുറം ) PE293720(കൊല്ലം ) PE782622(കോട്ടയം ) PF168426(മലപ്പുറം ) PF811685(പാലക്കാട്‌) PG317786(കണ്ണൂര്‍ ) PG853048(തൃശൂര്‍ ) PH321631(ആലപ്പുഴ ) PH854243(തൃശൂര്‍ ) PJ738074(തൃശൂര്‍ ) PJ764217(കോട്ടയം ) PK155235(മലപ്പുറം ) PK474943(കോഴിക്കോട്) PL804002(പത്തനംതിട്ട ) PL896745(ഇടുക്കി ) PM374674() PM560944()
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0867 4384 4486 4983 5176 5281 8761 8884 9033
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0030 2100 2451 3612 4930 5267 5613 6692 6795 7174 8102 9434
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0828 0844 0896 1261 1418 1860 2058 2178 2194 2433 2804 3316 4373 4491 4744 5568 5763 6703 7563 8308 8410 8518 8941 9084 9920 9961
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0157 2088 2485 2718 2821 2866 3082 3838 3843 3909 4179 4683 4759 4967 5212 5615 5670 5721 5837 5960 6014 6630 6719 6728 6913 7037 7359 7548 7941 8108 8561 8670 8991 9101 9906
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0308 0317 0382 0405 0765 1213 1509 1577 1762 2094 2209 2603 2722 2887 3847 4273 4495 4870 5006 5275 5380 5910 5940 6056 6062 6201 6314 6669 6751 6824 6829 7095 7110 7471 7498 7559 7634 7862 7981 8057 8226 8644 8741 8771 9041 9103
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0149 0283 0335 0359 0377 0379 0390 0439 0491 0566 1032 1035 1346 1456 1759 1899 2243 2416 2435 2572 2630 2756 2757 2957 3007 3165 3167 3184 3440 3474 3506 3560 3610 3617 3879 3917 4138 4142 4249 4258 4282 4392 4595 4695 4705 4716 5010 5197 5240 5251 5340 5525 5659 5675 5777 5876 6127 6327 6402 6417 6479 6513 6590 6722 6810 7047 7293 7436 7561 7682 7790 7977 8218 8345 8517 8560 8816 9225 9250 9284 9299 9578 9643 9733 9807
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page