കാരുണ്യ (KR-339) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 31/03/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KR657024(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KN657024 KO657024 KP657024 KS657024 KT657024 KU657024 KV657024 KW657024 KX657024 KY657024 KZ657024
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KV149121(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KN502687(പാലക്കാട്‌) KO218386(മലപ്പുറം ) KP638879(പാലക്കാട്‌) KR275682(കൊല്ലം ) KS771594(കോട്ടയം ) KT369274(മലപ്പുറം ) KU738111(തൃശൂര്‍ ) KV709422(മലപ്പുറം ) KW385957(തൃശൂര്‍ ) KX222872(ഇടുക്കി ) KY834850(പത്തനംതിട്ട ) KZ804065(വയനാട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
2233 3898 3990 4466 5556 7007 7263 8039 9117
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0292 0680 1262 2867 3076 3768 3912 4194 4970 7726 8731 8875
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0376 0942 1044 1208 1717 1817 1820 1951 3038 3079 3249 3761 3900 4180 4380 4890 5048 5343 5375 5794 6081 6205 6244 6876 6996 7028 7945 8202 8563 9297 9681 9866
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0183 0397 1037 1241 1531 1956 2218 2255 2276 2352 2503 2639 2794 3048 3169 3473 3493 3896 4513 4571 4628 4773 5097 5701 6142 7394 7654 7727 7980 8139 8154 8362 8758 8772 8971 9169 9460 9864
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0022 0050 0067 0219 0405 0406 0666 0948 1238 1270 1348 1561 1618 1739 1809 1814 1973 2130 2168 2477 2552 2607 2714 2774 2808 3031 3126 3150 3216 3386 3567 3591 3865 4044 4361 4582 4705 4709 4727 4902 4931 5063 5256 5284 5398 5429 5500 5542 5543 5825 5885 6005 6053 6079 6174 6274 6698 6942 7485 7773 7822 8058 8183 8258 8276 8290 8402 8453 8484 8499 8657 8730 8812 8825 9027 9084 9254 9493 9582 9786 9905 9909
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page