പൌര്‍ണമി (RN-333) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 01/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RF743021(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA743021 RB743021 RC743021 RD743021 RE743021 RG743021 RH743021 RJ743021 RK743021 RL743021 RM743021
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RL618843(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA445176(ഇടുക്കി ) RB235365(കോട്ടയം ) RC648079(കോഴിക്കോട്) RD249649(തൃശൂര്‍ ) RE775179(പാലക്കാട്‌) RF174221(പാലക്കാട്‌) RG836359(തൃശൂര്‍ ) RH277152(കണ്ണൂര്‍ ) RJ622722(എറണാകുളം ) RK678600(കോട്ടയം ) RL679013(കോട്ടയം ) RM578988(മലപ്പുറം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
2850 3055 4771 4935 5451 5727 6911 8774 9274
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0179 0202 0674 0834 1329 5764 5964 6530 6801 6877 6998 9471
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0595 1464 1666 1715 2183 4362 4450 4763 4798 4868 4942 5136 5452 5536 5587 5589 5932 6124 6320 6357 6514 7409 7454 7671 7964 8037 8150 8285 8973 9046 9935 9971
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0024 0477 0733 0996 1327 1391 1469 1514 1763 2580 2690 2803 2939 3150 3452 3460 3538 3550 3553 3584 4031 4228 4504 4589 4982 5194 5266 5626 5731 5740 5898 6637 6707 6947 7459 7763 7850 7857 8290 8361 8366 8504
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0273 0372 0411 0419 0552 0795 0835 0978 1082 1190 1991 2137 2260 2429 2457 2484 2519 2604 2776 3142 3223 3267 3337 3562 3676 3710 3832 3904 4024 4046 4135 4159 4193 4267 4573 4627 4751 4967 5005 5398 5563 5621 5660 5820 6005 6052 6192 6254 6280 6452 6576 6602 6605 6709 6733 6886 7316 7390 7453 7511 7576 7930 7973 7976 8100 8110 8163 8353 8402 8448 8573 8588 8678 8695 8730 8810 8868 9240 9279 9304 9451 9708 9772 9885
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page