വിന്‍ വിന്‍ (W-454) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 02/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WF465203(കണ്ണൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA465203 WB465203 WC465203 WD465203 WE465203 WG465203 WH465203 WJ465203 WK465203 WL465203 WM465203
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA660521(തിരുവനന്തപുരം ) WB853541(കോഴിക്കോട്) WC208593(കൊല്ലം ) WD183468(പാലക്കാട്‌) WE467604(വയനാട്) WF261944(പാലക്കാട്‌) WG687300(വയനാട്) WH152590(ആലപ്പുഴ ) WJ493277(തിരുവനന്തപുരം ) WK578222(തിരുവനന്തപുരം ) WL815227(പാലക്കാട്‌) WM305183(എറണാകുളം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA656683(തിരുവനന്തപുരം ) WB857182(തിരുവനന്തപുരം ) WC172772(തൃശൂര്‍ ) WD365032(ഇടുക്കി ) WE494425(തിരുവനന്തപുരം ) WF109443(കണ്ണൂര്‍ ) WG438236(തൃശൂര്‍ ) WH318385(എറണാകുളം ) WJ695393(പാലക്കാട്‌) WK179606(തൃശൂര്‍ ) WL349159(വയനാട്) WM452923(കോഴിക്കോട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1050 3435 3707 4063 5343 5748 5815 5930 8733
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1648 2025 3546 3629 4662 5140 5231 6237 7186 7598 7954 9989
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0115 0340 0355 0844 1037 1193 1242 1637 1805 1943 2933 3030 4482 4581 5032 5215 5409 5519 5730 5786 6230 6602 6704 7151 8080 8210 9032 9045 9657 9960
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0010 0446 0519 0752 0904 0941 1404 2086 2350 2554 2597 2884 3358 3539 3653 4054 4259 4298 4370 4397 4413 4419 4692 4846 4999 5407 5570 5592 5658 5936 6201 6563 6763 7212 7444 7687 8007 8195 8693 9422 9496 9991
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0263 0401 0437 0667 0745 0815 0909 1227 1278 1367 1392 1478 1635 1748 1773 1784 2258 2434 2486 2583 2613 2662 2727 3270 3333 3432 3593 3810 4024 4088 4143 4351 4459 4462 4492 4745 4905 4923 5023 5167 5249 5419 5452 5476 5910 5920 5926 6073 6079 6161 6405 6447 6717 6791 6808 7087 7145 7295 7297 7385 7407 7494 7622 7758 7799 7852 7936 8037 8196 8209 8369 8461 8527 8750 8912 9189 9363 9411 9491 9680 9769 9867 9898 9921 9976
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page